Hello,can anyone help me translate these songs from Arabic to English please?


Kolkhal wa kaab

Bat Ya Bata

Ya Wad Enta Ya Agnby

Mozza Moz

Ya Oud

Matmreshy

Eza Kan Qalbk Keber

Wah'hastani

Ra'etakThanks so much 😎😎