Results 1 to 4 of 4

Thread: PSH - Praha

 1. #1
  Member Snjezana's Avatar
  Join Date
  Feb 2012
  Thanks
  16
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Default PSH - Praha

  dobry vecer guys! =)
  I want to ask you, if anybody could translate my favourite czech song for me (englisch or german)?!

  dekuji mnohokrat za Vasi pomoc!

  Orion:
  a to tak že rychle musíme se vrátit z dovolený
  naše město nás potřebuje v okolnostech nepředvídatelných
  v situacích nepřehledných já jedu na plnej benzín
  bacha kočka uh zatáčka je pátek 13 smyk značka
  ukazuje že praha se přibližuje
  kára zrychluje nabýrá na otáčkách
  pije víc benzínu inu putuje po silničkách až dopluje
  až mě doveze domů tam kde parta kryplů je eh
  město praha je věř tomu věř tomu věř tomu
  u silnice další kočička stopuje autíčka
  já zasavim slečno kam to potřebujete
  no do prahy na párty na penery
  ale život v praze je hra
  tolik se může stát za tak malou chvíli
  jako třeba teď říkám ji je to raz-dva
  a už sedíme na zadním sedadle mího auta
  hledám cíga co tam kluci pohodili a pouta
  abych jí moh spoutat snad upoutat
  sem snad uchylák ne-ne
  praha až k ránu se chodí spát
  praha není jenom most a hrad
  praha je matka měst a nálad
  praha co víc si můžu přát

  LA4:
  PSH a k tomu připoj 4 a pak ještě i L
  a dlouhá cesta
  ha zapnout pásy a z kačáku tradá do centra
  města praha teďka volám číslo 02
  a bacha z prava doprava zacpaná je magistrála
  marná snaha a krokem vlečeme se skaza witche vztek nám dává
  a fronta je za náma pro káru volná dráha
  kola dál točící za první pražskou atrakcí
  po levé straně na pavláku heráci tu stojící
  následuje další plán kam se s váma nevidám
  na václaváku postávám kapsářům nic nevidám
  mazitím kus opodál na můstku beakdancebál
  aziro turec star zas popojedem dál
  klaksonu dlouhej tón v provozu rychlej shon
  za náma nervózní taxikář tak šlápni na to
  na žiškov potom na romský geto pozor na auto
  ať nejdem domů po svejch za celou
  a rozmlácený okno de to dokud je světlo
  a je nám jedno jak daleko vydrží asi beňo
  a je tu cíl na štrýtu Wladimir
  hodit rukavici parkovat na chodník přes hodiny
  a ulici saz s trochu jiný perspektivy chackovat
  musim zas očima chodce zkusim
  šťastnou cestu končim tam kde sem začal svoje kroky načal
  v rýmu projdu se nezměnit svět kudy se vydal pražská produkce
  v éteru beatu nával a break ulice to chci dál učit se ty ne oh-ne
  praha tak vzhůru do panoptika
  praha ve smogu denně ukrytá
  praha a zevlink na národce na gyros
  praha a v létě turysty je jich tu dost

  Wladimir:
  vidim okna tramvaj a domy
  lidi co chodí co bojí se sami
  práva pro auta tím všichni pro šeď
  každej to vidí jen málokdo řek
  že středoevropský a středočeský
  příběhy pražský totiž smýchovský
  světla co svítí do očí co chvíli co krok
  zdravim všechni co nad hlavou strop
  každý ráno je nám dáno
  tohle město třetí patro
  pro mě nevim jaký pro vás v každym domě
  sou lidi co vidí svý životy
  neznáme pravdy ne
  přesto sme tady PSH nazdar lavore
  zdravim všechny svý kámoše z prahy
  mám vás rád sme stejnej tým a to mě baví
  milujem tohle město je to náš domov
  přesto že spousta chyb snad naše slovo naděje je
  slyšim ulici a hlasy tam tam dole
  píšu svůj text co slyšíš teď ty
  nebudeš sám sme spolu beat pomáhá žít
  co svět co iluze na stěnách hledám hit
  a tak to nebude špinavý těsto nejde prát
  a tak to nebude je to město nejde spát
  když někdo kouká z okna není fízl ale král
  praha tyhle ulice v srdci navždy budu mít
  praha neznáme pravdu přesto dopředu chci jít
  praha možná že v iluzi přesto nepřestanu snít
  praha smíchovský třetí patro vychutnám si klid

 2. #2
  Senior Member Ofratko's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Thanks
  35
  Thanked 28 Times in 25 Posts

  Gosh this is VERRRRYYY long song...Ok I'll try to translate is please note that I'm not native speaker and they are using references I don't know( and slang) so hope somebody will come along and correct the translation if needed...  Orion:
  a to tak že rychle musíme se vrátit z dovolený
  and so that we have to quickly come back from holidays
  naše město nás potřebuje v okolnostech nepředvídatelných
  our town needs us in unforeseen circumstances
  v situacích nepřehledných já jedu na plnej benzín
  in blind( hard to survey) situlations I'm going on full petrol
  bacha kočka uh zatáčka je pátek 13 smyk značka
  careful chick uh curve it's friday the 13th, skid, sign
  ukazuje že praha se přibližuje
  is showing that Prague is coming closer
  kára zrychluje nabýrá na otáčkách
  car is accelerating, getting rotation speed
  pije víc benzínu inu putuje po silničkách až dopluje
  drinks more petrol, it is wandering on the little roads until it pull alongside*
  až mě doveze domů tam kde parta kryplů je eh
  until it drives me home there where a group of cripples is eh
  město praha je věř tomu věř tomu věř tomu
  the town Prague is believe it, believe it believe it
  u silnice další kočička stopuje autíčka
  by the road another chick is hitchhiking (little)cars
  já zasavim slečno kam to potřebujete
  I stop, miss where do you need
  no do prahy na párty na penery
  well to Prague to party at Penery
  ale život v praze je hra
  but the life in Prague is a game
  tolik se může stát za tak malou chvíli
  so much can happen in such a short time
  jako třeba teď říkám ji je to raz-dva
  like for instance now I'm telling her it is one-two(in no time)
  a už sedíme na zadním sedadle mího auta
  and already we are sitting at the back seat of my car
  hledám cíga co tam kluci pohodili a pouta
  I'm looking for cigarets what guys threw there and handcuffs
  abych jí moh spoutat snad upoutat
  that I could handcuff her and maybe captivate her
  sem snad uchylák ne-ne
  May I be deviant no no
  praha až k ránu se chodí spát
  Prague is going to sleep almost in the morning
  praha není jenom most a hrad
  Prague is not only bridge and castle
  praha je matka měst a nálad
  Prague is mother of towns and moods
  praha co víc si můžu přát
  Prague what more can I wish for

  LA4:
  PSH a k tomu připoj 4 a pak ještě i L
  PSH and to it add 4 and then also L
  a dlouhá cesta
  and long way
  ha zapnout pásy a z kačáku tradá do centra
  ha fasten (seat) belts and from Kačáku let's go to the center
  města praha teďka volám číslo 02
  of the town Prague, I'm calling now number 02
  a bacha z prava doprava zacpaná je magistrála
  and careful from right traffic jam is magistral
  marná snaha a krokem vlečeme se skaza witche vztek nám dává
  in vain effort and we are dragging step by step,skaza witche is giving us anger
  a fronta je za náma pro káru volná dráha
  and the queue is behind us, for car free track(way)
  kola dál točící za první pražskou atrakcí
  the wheels further rolling to the first Prague's attraction
  po levé straně na pavláku heráci tu stojící
  on the left side on Pavlak(part of Prague) junkies there standing
  následuje další plán kam se s váma nevidám
  following other plan where I won't go with you
  na václaváku postávám kapsářům nic nevidám
  On Vaclavak(main square in Prague) I'm standing, I won't give anything to pickpockets
  mazitím kus opodál na můstku beakdancebál
  in the meanwhile aloof on the (little) bridge beakdancebal
  aziro turec star zas popojedem dál
  aziro turec star again we will continue further-they are referring to some foreign dancer I think
  klaksonu dlouhej tón v provozu rychlej shon
  from klaxon long tone in the traffic fast rush
  za náma nervózní taxikář tak šlápni na to
  behind us nervous taxi driver so floor the pedal
  na žiškov potom na romský geto pozor na auto
  to žiškov(part of prague) and them to Roma's ghetto, watch the car
  ať nejdem domů po svejch za celou
  That we won't go home on foot for whole
  a rozmlácený okno de to dokud je světlo
  and broken window is fine as long as there is light
  a je nám jedno jak daleko vydrží asi beňo
  And we don't care how far it will last, probably beno
  a je tu cíl na štrýtu Wladimir
  and the destination is here,štrýtu Wladimir
  hodit rukavici parkovat na chodník přes hodiny
  throw the glove and park on the side walk through the clock
  a ulici saz s trochu jiný perspektivy chackovat
  on the street again from other perspective chackovat
  musim zas očima chodce zkusim
  I have to again try though the eyes of pedestrian
  šťastnou cestu končim tam kde sem začal svoje kroky načal
  Happy journey, I'm finishing where I have started my steps, started
  v rýmu projdu se nezměnit svět kudy se vydal pražská produkce
  in rhyme I'll walk not change the world where the Prague producion issued
  v éteru beatu nával a break ulice to chci dál učit se ty ne oh-ne
  in the aether of beat afflux of break, street I want to learn further and you not, oh no
  praha tak vzhůru do panoptika
  Prague so upwards into waxwork
  praha ve smogu denně ukrytá
  Prague daily hidden in the smog
  praha a zevlink na národce na gyros
  Prague and zevlink na národce for Gyros
  praha a v létě turysty je jich tu dost
  Prague and in the summer turists enough of them here

  Wladimir:
  vidim okna tramvaj a domy
  I see windows tram and houses
  lidi co chodí co bojí se sami
  and people who are walking and alone are afraid
  práva pro auta tím všichni pro šeď
  the rights for cars so everybody for grey
  každej to vidí jen málokdo řek
  everybody can see it only few have spoken
  že středoevropský a středočeský
  that Middle European and Středočeský- Central Bohemian Region
  příběhy pražský totiž smýchovský
  The Prague story namely Smýchovský(district in Prague)
  světla co svítí do očí co chvíli co krok
  lights which are shining into eyes every moment every step
  zdravim všechni co nad hlavou strop
  I'm greeting everybody who above head ceiling
  každý ráno je nám dáno
  everyday is given us
  tohle město třetí patro
  this town, third floor
  pro mě nevim jaký pro vás v každym domě
  for me I don't know what for you in each house
  sou lidi co vidí svý životy
  are people who see their lives
  neznáme pravdy ne
  we don't know truth no
  přesto sme tady PSH nazdar lavore
  Despite this we are here PSH hi lavore

  zdravim všechny svý kámoše z prahy
  I'm greeting all my buddies from Prague
  mám vás rád sme stejnej tým a to mě baví
  I love all of you, we are the same team and it amuses me
  milujem tohle město je to náš domov
  I love this town it is our home
  přesto že spousta chyb snad naše slovo naděje je
  Regardlees that many mistakes, maybe our word is hope
  slyšim ulici a hlasy tam tam dole
  I hear the street and voices down there
  píšu svůj text co slyšíš teď ty
  I'm writting my text what you are listening now
  nebudeš sám sme spolu beat pomáhá žít
  You won't be alone we are together the beat help to live
  co svět co iluze na stěnách hledám hit
  what world, what illusion on the world I'm looking for hit
  a tak to nebude špinavý těsto nejde prát
  and it won't be dirty dought, you can't wash it
  a tak to nebude je to město nejde spát
  and it won't be it is town, it doesn't go to sleep
  když někdo kouká z okna není fízl ale král
  when is somebody looking out the window it is not policeman or king
  praha tyhle ulice v srdci navždy budu mít
  Prague this streets I will have forever in the heart
  praha neznáme pravdu přesto dopředu chci jít
  Prague we don't know the truth still I want to go forward
  praha možná že v iluzi přesto nepřestanu snít
  Prague maybe in the illusion still I won't stop dreaming
  praha smíchovský třetí patro vychutnám si klid
  Prague third floor in Smichov and I will enjoy the peace


 3. The Following User Says Thank You to Ofratko For This Useful Post:
  Snjezana (03-09-2013)

 4. #3
  Member Snjezana's Avatar
  Join Date
  Feb 2012
  Thanks
  16
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  omg thank u soooo much!!!!
  dekuji mnohokrat za tvoji pomoc! <3

  You're originally from Slovakia, aren't you? I hope, it wasn't so hard to translate, I don't know, how close these two languages are... So thank u very much!

 5. #4
  Senior Member Ofratko's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Thanks
  35
  Thanked 28 Times in 25 Posts

  Actually I'm bilingual. Both in Czech and Slovak. The only problem I'm not living in my country so I have lost all touch with showbiz and other elements of both countries. Therefore I had difficulty with some words. I believe somebody living in Czech republic or even better in Prague can explain some expressions and words better then myself.

Posting Permissions