Дяволът в мен ми повтаряше как
The Devil has repeating to me how
няма любов без която не мога..
there in no love without which I can't..
Ангелът в мен сега иска теб!
The Angel inside me now wants you!
Но какво от това,но какво от това?
But what of that, but what of that?
Хайде кажи колко глупава бях!
Come on, tell me how stupid I was!
Хайде крещи как ме мразиш до болка!
Come on,scream how much you hate me till pain!
Ще се съглася с всяка вина..
I'll agree with every guilt..
Но какво от това,но какво от това,
But what of that, but what of that
но какво от това,щом те няма до мен!
But what of that, when you're not close to me


Ангелът в мен още те иска!
The Angel inside me still want you!
Дяволът в мен също плаче за теб!
The Devil also crying for you!
Това съм просто аз..Просто много ми липсваш!
(But) this is just me.. I just miss you so much!
Имах те,искам те пак!
I had you, i want you again!


Дяволът в мен,носи мойта вина..
The devil inside me bears my guilt..
Ангелът в мен,носи пък любовта ми..
The Angel inside me, bears my love ..
Ти ще си везна,кажи ми кое повече ще тежи..
You'll scales, tell me what more will weigh ..
Повече ти тежи..
(What) weigh more to you..
Любовта ли тежи?
Will the love weigh?
Колко много тежи..
How much weigh..