Inga and Anush - Hay-Hay (Armenian)

Thread: Inga and Anush - Hay-Hay (Armenian)

Tags: None
 1. kazim786's Avatar

  kazim786 said:

  Default Inga and Anush - Hay-Hay (Armenian)

  Hi, could someone please transliterate these Armenian lyrics for Inga and Anush's song Hay-Hay?

  Lyrics:

  Կա մի մեծ մոլորակ
  Յոթ ծով, բայց մեկ Սևան,
  Մեծ ու անթիվ լեռներ,
  Բայց մեկ Արարատ:
  Ազգ ու պետություն,
  Մեկ Քրիստոնեություն,
  Հին ու նոր (սուրբ) հայերեն,
  Եվ այն մերն է:
  Մենք Արցախն ենք,
  Մենք մեծ Սփյուռքն ենք,
  Մենք միասին կոչվում ենք,
  Հայաստան, Հայաստան:

  Կրկն. Փառք մեր հերոսներին,
  Ուժ մեր զինվորներին,
  Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք`
  Հա՛յ, հա՛յ:
  Փառք մեր հողին, ջրին,
  Սուրբ պահապաններին,
  Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք` Հա՛յ, հա՛յ:

  II
  Ահ ու սարսափ տեսանք,
  Վշտի մեծ ճամփա անցանք,
  Դավն ու կորուստը մենք
  Մեծ պատվով անցանք:
  Ու հիմա գիտենք,
  Այն ինչ ուզում ենք մենք`
  Խինդն է մանկան անմեղ,
  Խաղաղ երկինքն է:
  Մենք Արցախն ենք,
  Մենք մեծ Սփյուռքն ենք,
  Մենք միասին կոչվում ենք,
  Հայաստան, Հայաստան:

  Կրկն. Փառք մեր հերոսներին,
  Ուժ մեր զինվորներին,
  Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք`
  Հա՛յ, հա՛յ:
  Փառք մեր հողին, ջրին,
  Սուրբ պահապաններին,
  Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք` Հա՛յ, հա՛յ:

  Many thanks in advance

  YouTube link to the song:

  www.youtube.com/watch?v=Nk2wEZQdzT8
  Last edited by Mixalopoulos; 02-23-2013 at 05:26 PM.
   
 2. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  ARMENIAN LYRICS, ENGLISH TRANSLITERATION, ENGLISH TRANSLATION FOR:

  Ինգա եւ Անուշ "Հայ Հայ"
  Inga yev Anush "Hay Hay"
  Inga and Anush "Armenian Armenian"


  Կա մի մեծ մոլորակ
  Ka mi mets molorak
  (There is a large planet)
  Յոթ ծով, բայց մեկ Սևան,
  Yot tsov, baits mek Sevan,
  (Seven seas, but only one Sevan)
  Մեծ ու անթիվ լեռներ,
  Mets oo antiv lerrner,
  (Large and countless mountains)
  Բայց մեկ Արարատ:
  Baits mek Ararat:
  (But only one Ararat).

  Ազգ ու պետություն,
  Azg oo petootsyoon,
  (Nation and republic,)
  Մեկ Քրիստոնեություն,
  Mek Kristoneootsyoon,
  (One Christianity)
  Հին ու նոր (սուրբ) հայերեն,
  Hin oo nor (soorp) Hayeren,
  (Old and holy, Armenian language)
  Եվ այն մերն է:
  Yev ayn mern e:
  (And that is ours.)

  Մենք Արցախն ենք,
  Menk Artsakh enk,
  (We are Artsakh (Nagorno-Karabakh))
  Մենք մեծ Սփյուռքն ենք,
  Menk mets Spyoork enk,
  (We are our mighty diaspora)
  Մենք միասին կոչվում ենք,
  Menk miasin kochvoom enk,
  (Toghether we are called,)
  Հայաստան, Հայաստան:
  Hayastan, Hayastan:
  (Armenia, Armenia.)

  Փառք մեր հերոսներին,
  Park mer herosnerin,
  (Praise our heroes,)
  Ուժ մեր զինվորներին,
  Ooj mer zinvornerin,
  (Power to our soldiers,)
  Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք`Հա՛յ, հա՛յ:
  Dzerk dzerki brnats ekek asenk Hay, hay:
  (Hand in hand let's say Armenian, Armenian)

  Փառք մեր հողին, ջրին,
  Park mer hoghin, jrin,
  (Praise our soil, water,)
  Սուրբ պահապաններին,
  Soorp pahapannerin,
  (Holy protectors,)
  Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք` Հա՛յ, հա՛յ:
  Dzerk dzerki brnats asenk Hay, hay:
  (Hand in hand let's say Armenian, Armenian.)

  II
  Ահ ու սարսափ տեսանք,
  Ah oo sarsap tesank,
  (Dread and horror, we have seen,)
  Վշտի մեծ ճամփա անցանք,
  Vshti mets champa antsank,
  (We have passed a long trail of sorrow)
  Դավն ու կորուստը մենք
  Davn oo koroost@ menk
  (Deceit and our loss)
  Մեծ պատվով անցանք:
  Mets patvov antsank:
  (With great honor, we passed)
  Ու հիմա գիտենք,
  Oo hima gitenk,
  (And now we know,)
  Այն ինչ ուզում ենք մենք`
  Ayn inch oozoom enk menk
  (That which we want)
  Խինդն է մանկան անմեղ,
  Khindn e mankan anmegh,
  (Happiness and children's innocence)
  Խաղաղ երկինքն է:
  Khaghagh erkinkn e:
  (It is peaceful country.)
  Մենք Արցախն ենք,
  Menk Artsakhn enk,
  (We are Artsakh (Nagorno-Karabakh))
  Մենք մեծ Սփյուռքն ենք,
  Menk mets Spyoorkn enk,
  (We are our mighty diaspora)
  Մենք միասին կոչվում ենք,
  Menk miasin kochvoom enk,
  (Toghether we are called,)
  Հայաստան, Հայաստան:
  Hayastan, Hayastan:
  (Armenia, Armenia.)

  Փառք մեր հերոսներին,
  Park mer herosnerin,
  (Praise our heroes,)
  Ուժ մեր զինվորներին,
  Ooj mer zinvornerin,
  (Power to our soldiers,)
  Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք`Հա՛յ, հա՛յ:
  Dzerk dzerki brnats ekek asenk Hay, hay:
  (Hand in hand let's say Armenian, Armenian)

  Փառք մեր հողին, ջրին,
  Park mer hoghin, jrin,
  (Praise our soil, water,)
  Սուրբ պահապաններին,
  Soorp pahapannerin,
  (Holy protectors,)
  Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք` Հա՛յ, հա՛յ:
  Dzerk dzerki brnats asenk Hay, hay:
  (Hand in hand let's say Armenian, Armenian.)