Osanna Magdesyan - Sirun Tha (Spasum em chkar) [ARMENIAN]

Thread: Osanna Magdesyan - Sirun Tha (Spasum em chkar) [ARMENIAN]

Tags: armenian
 1. lilou said:

  Default Osanna Magdesyan - Sirun Tha (Spasum em chkar) [ARMENIAN]

  Hello everyone,

  I like very much this Armenian song but unfortunately I didn't find even youtube link so here's song in mp3

  https://docs.google.com/file/d/0BzXD...it?usp=sharing


  If someone could provide a translation to english, russian or french I would really appreciated

  Thank you in advance for any help !
   
 2. lilou said:

  Default

  Maybe someone could just translate the name of this song , pleaseeeee
   
 3. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Enjoy! I had not heard her before, but she has a very lovely voice.

  LYRICS:
  Armenian (հայերեն), Transliteration, Translation


  Օսաննա Մագտեսյան “Սիրուն Տղա (Սպասում եմ չեկար)”
  Osanna Magdesyan “Sirun Tgha (Spasum Em Chekar)”


  Մի սիրուն տղա թողեց հեռացավ
  Mi sirun tgha toghets heratsav
  (One beautiful boy left, disappeared)
  Ով գիտե նրա տեղը
  Ov gite nra tegh@
  (Who knows his place (where he is)?)
  Իմ յարի
  Eem yari
  (Of my love?)
  Սերը իմ կյանքի (ախ)
  Ser@ eem kyanki (Akh)
  (The love of my life)
  Սիրելիս, պաշտելիս
  Sirelis, pashtelis
  (My love, my adoration)
  (2x)


  Ախ ոչ մեկին չեմ տա
  Akh voch mekin yes chem ta
  (Oh, I won’t give him to anyone)
  Չեմ տա
  Chem Ta
  (I won’t give)
  Սիրտս հանեմ տամ
  Sirts hanem kez tam
  (I’ll take my heart out and give it to you)
  Իմ հոգիս, սիրելիս
  Eem hogis, sirelis
  (My soul, my love)

  Սպասում եմ, չեկար
  Spasum em, chekar
  (I’m waiting, you didn’t come)
  Նայում եմ, երկար
  Nayum em, yerkar
  (I’m looking, long)
  (2x)

  Կորած արցունքներ
  Korats artsunkner
  (Lost tears)
  թափեմ քեզ համար
  Tapem kez hamar
  (I’ll drop for you)
  Ով քիտե նրա տեղը
  Ov gite nra tegh@
  (Who knows his place (where he is)?)
  Իմ յարի
  Eem yari
  (Of my love?)

  Սերը իմ կյանքի (Ախ)
  Ser@ em kyanki (Akh)
  (The love of my life (Oh))
  Սիրելիս, պաշտելիս
  Sirelis, pashtelis
  (My love, my adoration)
  Ով գիտե նրա տեղը
  Ov gite nra tegh@
  (Who knows his place (where he is)?)

  Իմ յարի
  Eem yari
  (Of my love?)
  Սերը իմ կյանքի (Ախ)
  Ser@ em kyanki (Akh)
  (The love of my life (Oh))
  Սիրելիս, պաշտելիս
  Sirelis, pashtelis
  (My love, my adoration)

  Սպասում եմ, չեկար
  Spasum em, chekar
  (I’m waiting, you didn’t come)
  Նայում եմ, երկար
  Nayum em, yerkar
  (I’m looking, long)
  (4x)
   
 4. lilou said:

  Default

  ARMENIAtheBEAUTIFUL , Thank you very much for lyrics !!! Its brilliant !
   
 5. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Khntrem!
  (You're welcome/My pleasure!)