İnga&Anush Arshakyan - Harsanekan-Tamzara-Yaylavor Yars

Thread: İnga&Anush Arshakyan - Harsanekan-Tamzara-Yaylavor Yars

Tags: None
 1. seyy said:

  Red face İnga&Anush Arshakyan - Harsanekan-Tamzara-Yaylavor Yars

  ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ ԵՐԳ

  Թագվոր բարով, հազար բարով, հազար բարով
  Կարմիր ծաղիկ տերևներով, տերևներով
  Աստվածածին արև թոռշնի
  Դու վարդի բացված թփերով:
  Թագվոր բարով, հազար բարով,
  (հոյ նարե, հոյ նարե)
  Բարով հասնեք ձեր մուրազին`գովան հարսին,
  Ծլեք-ծաղկեք, աշխարհ լցնեք գովամ փեսին:
  Գովամ հարսինին, նորափեսին
  Ծլեք-ծաղկեք աշխարհ լցնիք
  Գյուլում ջան, գյուլում ջան:
  Գովամ հարսինին, նորափեսին:
  Աղչի անսիրտ, յաման, յաման
  Իմ տղի հետ խաղ ես արել
  Մարմարի ես, պսդիկ բերան
  Իմ ջիգյարը դաղ ես արել:
  Արի, մեռնիք քզի, ձեռիդ թասով ջուր տու մըզի
  Մենք եկել ենք լաց չըլես,
  Սիրով սրտանց հարս կըլես:
  Էն արև, երկնից արև, տեսեք գար իջի
  Էն արև, երկնից արև, մեր թագավորն ի
  Էն լունյակ, երկնից լուսնյակ, տեսեք գար իջի
  Էն լուսնյակ, սիրուն լուսնյակ, մեր թագուհին ի:
  Արի, մեռնիք քզի, ձեռիդ թասով ջուր տու մզի
  Մենք եկել ենք լաց չըլես,
  Սիրով սրտանց հարս կըլես:
  Եկուր աղվոր աղջիկ, հարս եղիր մըզի
  Զմրուխտ անգին քար եղի մըզի:
  Գարնան սիրուն ծաղիկ ես
  Ճերմակ, ճերմակ աղունիկ ես
  Նաղշուն մեծ թիթեռնիկ ես

  Ախ, ինչ սիորւն հարսիկ ես:  ԹԱՄԶԱՐԱ

  Երկինք կըլնեմ շողշողուն, դու ի՞նչ կըլնես, յար ջան,
  Աստղ կըլնեմ շողշողուն, ծոցիդ շող տամ, յար ջան:
  Բամբակ կըլնեմ շողշողուն, դու ի՞նչ կըլնես, յար ջան,
  Կրակ կըլնեմ շողշողուն, քեզ կայրեմ, յար ջան

  Բարակ մեջքիդ յոթը ծամ,
  Թամզարա, հայ թամզարա,
  Սրտիդ միջին ունես կամ, թամզարա
  Հայ թամզարա, թամզարա,
  Ջան թամզարա, թամզարա:

  Բռնեմ պաչեմ, չարչարեմ, թամզարա
  Հայ թամզարա, թամզարա, հայ թամզարա
  Էլ որ չասես. Խամ ես, խամ, թամզարա,
  Հայ թամզարա, թամզարա,
  Ջան թամզարա, թամզարա:

  Թոնիր վառեմ թեժ կըլնի,
  Լոթըլո լոթըլո լոթըլո յաման,
  Սիրահարը գիժ կըլնի,
  Լոթըլո, լոթըլո, լոթըլո յաման:

  Յար ջան, տուն-տեղ որ դնինք
  Լիքը ճիժ ու պիժ կըլնի,
  Սիրահարը գիժ կըլնի
  Լոթըլո լոթըլո լոթըլո յաման
  Sari champov al u alvan
  Yaylavor@ sharve sharan,
  Shtapum en par brnelu
  Tsaxkats lanjin bartsr leran.
  Par yekogh, qo parin mernem,
  Qo sirats zov sarin mernem,
  Katnaxbyuri chermak jrov
  Hovatsats jigyarid mernem.


  Yaylavor@ tetev kga,
  Im yars hevihev kga,
  Mer javaxqi seq sareren
  Kat@ dzerkin nerqev kga.
  Tun ari, tarlanid ghurban,
  Havasin jeyranid ghurban,
  Yari hamar ser e qashel,
  Sari ktvor/sirun janid ghurban.


  I want to find the lyrics of this song. I love İnga&Anush. And I want to learn the lyrics of she's songs. If you can translate, I be happy.
   
 2. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Here's one of the songs. I will translate the others at a later time. Enjoy

  "Harsanekan" by Inga & Anush

  Թագվոր բարով, հազար բարով, հազար բարով
  T’agvor barov, hazar barov, hazar barov
  Hello King, a thousand hello's, a thousand hello's

  Կարմիր ծաղիկ տերևներով, տերևներով
  Karmir tsaghik terevnerov, terevnerov
  Red flower with leaves, with leaves

  Աստվածածին արև թոռշնի
  Astvatsatsin arev t’vorrshni
  God give us sun

  Դու վարդի բացված թփերով:
  Du vardi bats’vats t’p’yerov:
  You with open rose bushes

  Թագվոր բարով, հազար բարով,
  T’agvor barov, hazar barov,
  Hello King, a thousand hello's

  (հոյ նարե, հոյ նարե)
  (hoy nare, hoy nare)
  (this doesn't mean anything in particular... it's like how english songs often have "oh yeah" but "hoy nare" doesn't mean anything in particular)

  Բարով հասնեք ձեր մուրազին`գովան հարսին,
  Barov hasnek’ dzer murazin`govan harsin,
  May you reach you goal-- your praiseworthy bride


  Ծլեք-ծաղկեք, աշխարհ լցնեք գովամ փեսին:
  Tslek’-tsaghkek’, ashkharh lts’nek’ govam p’yesin:
  May you sprout and blossom, fill the world, praiseworthy groom (it's symbolic for having many kids)


  Գովամ հարսինին, նորափեսին
  Govam harsinin, norap’yesin
  Praise the bride, the new groom

  Ծլեք-ծաղկեք աշխարհ լցնիք
  Tslek’-tsaghkek’ ashkharh lts’nik’
  May you sprout and blossom, fill the world

  Գյուլում ջան, գյուլում ջան:
  Gyulum jan, gyulum jan:
  Dear rose, dear rose

  Գովամ հարսինին, նորափեսին:
  Govam harsinin, norap’yesin:
  Praise the bride, the new groom

  Աղչի անսիրտ, յաման, յաման
  Aghch’i ansirt, yaman, yaman
  Girl you’re heartless, feisty, feisty

  Իմ տղի հետ խաղ ես արել
  Im tghi het khagh yes arel
  With my son, you’ve played a game

  Մարմարի ես, պսդիկ բերան
  Marmari yes, psdik beran
  You are of marble (symbolic for beautiful and of good quality), small mouth

  Իմ ջիգյարը դաղ ես արել:
  Im jigyary dagh yes arel:
  You’ve hurt my loved one

  Արի, մեռնիք քզի, ձեռիդ թասով ջուր տու մըզի
  Ari, merrnik’ k’zi, dzerrid t’asov jur tu myzi
  Come, I’ll die for you (yes, we Armenians exaggerate sometimes in our speech), with that container in your hand, bring us water

  Մենք եկել ենք լաց չըլես,
  Menk’ yekel yenk’ lats’ ch’yles,
  We’ve come, don’t cry (the family has come to the girl’s house to ask for her hand)

  Սիրով սրտանց հարս կըլես:
  Sirov srtants’ hars kyles:
  Be a bride with heart and be sincere

  Էն արև, երկնից արև, տեսեք գար իջի
  En arev, yerknits’ arev, tesek’ gar iji
  That sun, the sun of our universe, see it rise

  Էն արև, երկնից արև, մեր թագավորն ի
  En arev, yerknits’ arev, mer t’agavorn i
  That sun, the sun of our universe, it’s our king

  Էն լուսնյակ, երկնից լուսնյակ, տեսեք գար իջի
  En lusnyak, yerknits’ lusnyak, tesek’ gar iji
  That moon, the moon of our universe, see it rise

  Էն լուսնյակ, սիրուն լուսնյակ, մեր թագուհին ի:
  En lusnyak, sirun lusnyak, mer t’aguhin i:
  That moon, beautiful moon, it’s our queen

  Արի, մեռնիք քզի, ձեռիդ թասով ջուր տու մզի
  Ari, merrnik’ k’zi, dzerrid t’asov jur tu mzi
  Come, I’ll die for you (yes, we Armenians exaggerate sometimes in our speech), with that container in your hand, bring us water
  Մենք եկել ենք լաց չըլես,
  Menk’ yekel yenk’ lats’ ch’yles,
  We’ve come, don’t cry (the family has come to the girl’s house to ask for her hand)

  Սիրով սրտանց հարս կըլես:
  Sirov srtants’ hars kyles:
  Be a bride with heart and be sincere

  Եկուր աղվոր աղջիկ, հարս եղիր մըզի
  Yekur aghvor aghjik, hars yeghir myzi
  Come beautiful girl, be a bride for us (for the family asking for her hand)

  Զմրուխտ անգին քար եղի մըզի:
  Zmrukht angin k’ar yeghi myzi:
  Be a priceless Emerald stone for us

  Գարնան սիրուն ծաղիկ ես
  Garnan sirun tsaghik yes
  You are a beautiful flower of Spring

  Ճերմակ, ճերմակ աղունիկ ես
  Chermak, chermak aghunik yes
  You are a white, white bird

  Նաղշուն մեծ թիթեռնիկ ես
  Naghshun mets t’it’yerrnik yes
  You are a large patterned butterfly

  Ախ, ինչ սիրուն հարսիկ ես:
  Akh, inch’ siroon harsik yes:
  Oh, what a beautiful bride you are