اشک روی گونه هام یه یادگاریه
اشک جزو زندگیمه خیلی عادیه
اشک هم دم چشای بی قرارمه
اشک مرهم غمای گنگ و مبهمه
اشک یعنی من دلم گرفته از همه
اشک یعنی جای من تو زندگیت کمه
اشک حرف بی صدای قلب خستمه
اشک رنگ عشق رنگ غربت و غمه
اشک ابروی عشق روی صورتم
جای تو یه اینه مونده توی خلوتم
راه نداره دل به دل که خیس چشم من
اشک یعنی با سکوت شب یکی شدن
گریه میکنم به حال روز بی خودم
اشک یعنی کاش عاشقت نمی شدم


زل زدم به اینه جای چشم تو هنوز
دوس ندارم این عذابو حس کنی یروز
اشک یعنی وایستادن تو اوج خستگی
درد قلبه که نمیشه جاییم بگی
رنگ در پریده بس که منتظر شدم
تو به هم بدی نکردی بد شدم خودم
پرسه میزنم دوباره زیر اسمون
اشک یعنی عطر تو تو هوای خونمون
اشک ابروی عشق روی صورتم
جای تو یه اینه مونده توی خلوتم
راه نداره دل به دل که خیس چشم من
اشک یعنی با سکوت شب یکی شدن
گریه میکنم به حال روز بی خودم
اشک یعنی کاش عاشقت نمی شدم

can someone translate this please?