Vostan Hayots - Qimerner (lyrics, translation, transiteration)

Thread: Vostan Hayots - Qimerner (lyrics, translation, transiteration)

Tags: None
 1. Roberto22 said:

  Default Vostan Hayots - Qimerner (lyrics, translation, transiteration)

  As some of you will know, Armenia has seen a wonderful Rock Band under the late SSRU period - Vostan Hayots.
  I found their music incredibly pleasanta, and I guess it would be extremely helpful in order to learn some Armenian, an ancient-originated and quite fascinating Indo-European language.
  I'd like to ask help with this very song, which I find pretty extraordinary.
  https://www.youtube.com/watch?v=DJ6dLrVP-KU

  I'll be really grateful to whomever will operate it.
  Շնորհակալություն, Roberto.
   
 2. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Quote Originally Posted by Roberto22 View Post
  As some of you will know, Armenia has seen a wonderful Rock Band under the late SSRU period - Vostan Hayots.
  I found their music incredibly pleasanta, and I guess it would be extremely helpful in order to learn some Armenian, an ancient-originated and quite fascinating Indo-European language.
  I'd like to ask help with this very song, which I find pretty extraordinary.
  https://www.youtube.com/watch?v=DJ6dLrVP-KU  I'll be really grateful to whomever will operate it.
  Շնորհակալություն, Roberto.
  HERE YOU GO:

  He sings very stylized, so I had trouble catching some of the words, but here is my good faith effort:


  Vostan Hayots "Qimerner" Lyrics, Translation, and Transliteration
  Վոստան Հայլոց "Քիմեռներ" Խոսքեր եւ թարգմանութուն


  ____ du qaylir anverch
  ____ դու քայլիր անվերջ
  (____ walk without stopping)
  Da lini da khach te mi ___ mech
  Դա լինի դա խաչ թէ մի կոշկի մեջ
  (That will be a cross or inside _____)
  Ch-ktsets, ch-kortsnes champin
  Չգցես, չկորցնես ճամփին
  (Don't throw it, don't lose it on the road/way)

  Yerp ___ lurj ___
  Երբ ___ լուրջ ___
  (When ___ serious ____)
  K-statsvi ... te shrjan tvial
  Կստացվի ___ թե շրջան տվյալ
  (It will be achieved ___ Or a given surrounding)
  Ch-lrres, ch-vakhnas ankun
  Չլռես, չվախնաս անքուն
  (Do not be silent, do not be frightened to where you are sleepless)

  De khach qimer
  Դե խաչ քիմեռ
  (Then cross organism/substance)
  Mer hayr, hayr mer
  Մեր հայր, հայր մեր
  (Our Father, Father of ours)

  Menk userit mekhker
  Մենք ուսերիդ մեղք
  (We are the sins you carry on your shoulders)
  Khach qimer
  Խաչ քիմեռ
  (Cross organism/substance)
  Mer hayr, hayr mer
  Մեր հայր, հայր մեր
  (Our Father, Father of ours)
  Menk userit arev, paytsar yev tsurt dzmer
  Մենք ուսերիդ մեղք, պայծար եւ ցուրտ ձմեռ
  (We are the sins you carry on your shoulders, brilliant and cold winter)
  Tarets tari, qami mer useriiiiii...
  Տարեց տարի, քամի մեր ուսերիիիիի...
  (From year to year, wind of our shoulderrrrr....)

  Yerp gtnes qez __ du unenas vorti
  Երբ գտնես քեզ դու կունենաս վորթի
  (When you find yourself ___ may you have a son) [I have no idea what this could mean, I may be hearing something wrong because it doesn't make sense in English or Armenian]
  Ch-dnes glkhit voch dard voch psher _____
  Չդնես գլխիդ ոչ դարդ ոչ փշեր _____
  (Do not put in your head any troubles or thorns)
  Ain sirir yev orhnankt tur
  Այն սիրիր եւ օրհնանքդ տուր
  (Love it and give it your blessing)

  Isk yerp khasnes ko verchin jamin
  Իսկ երբ կհասնես կո վերջին ժամին
  (And when you understand that it is your last hour)
  Ch-portses pakhchel kam avakel
  Չփորձես փախչես կամ ավաքել
  (Do not try to flee or (a biblical term I'm not sure how to translate to English))
  Ayl chapir vor aynpes anmar
  Այլ չափիր որ այնպես անմար
  (Measure it in another way so that way it can't be extinguished)

  Menk khach qimer
  Մեր խաչ քիմեռ
  (We are cross organism/substance)
  Mer hayr, hayr mer
  Մեր հայր, հայր մեր
  (Our Father, Father of ours)
  Menk userit mekhker
  Մենք ուսերիդ մեղքեր
  (We are the sins you carry on your shoulders)
  khach qimer
  Խաչ քիմեռ
  (Cross organism/substance)
  Mer hayr, hayr mer
  Մեր հայր, հայր մեր
  (Our Father, Father of ours)
  Menk userit arev, paytsar yev tsurt dzmer
  Մենք ուսերիդ մեղք, պայծար եւ ցուրտ ձմեռ
  (We are the sins you carry on your shoulders, brilliant and cold winter)
  Tarets tari qami mer useriiiiii...
  Տարեց տարի քամի մեր ուսերիիիիի...
  (From year to year, wind of our shoulderrrrr....)
  (կրկնել)
  (repeat)