Can someone please provide English translation of lyrics for "Yareh Mardou Yara Kuta"

Thread: Can someone please provide English translation of lyrics for "Yareh Mardou Yara Kuta"

Tags: None
 1. David Halitsky's Avatar

  David Halitsky said:

  Default Can someone please provide English translation of lyrics for "Yareh Mardou Yara Kuta"

  This is an extraordinary performance of the song:

  https://www.youtube.com/watch?v=g4tU....mmfestival.ch
   
 2. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  It indeed is an extraordinary performance of this extraordinary song-- as usual with Haig Yazdjian. Here you go, friend.

  Lyrics, Transliteration, and Translation of "Yareh Martou Yara Kuta"

  "Յարը մարդու յարա կուտա"
  "Yaruh Martou Yara Gou Dah"
  THE LOVER GIVES THE PERSON PAIN (i'm translating directly, so it does not sound natural... it really just means a lover causes his/her lover to have pain)

  Յարը մարդու յարա կուտա, շատ ուշ հասկացա,
  Yaruh martou yara gou dah, shad oush hasgatsa
  THE LOVER GIVES THE PERSON PAIN, I UNDERSTOOD THIS VERY LATE
  Ժայռից պոկված սիրտը նրա՝ քնքուշ հասկացա,
  Jayritz bogvadz sirduh nra knkoush hasgatsa
  HIS HEART IS TORN FROM THE CLIFF ROCKS, I GENTLY REALIZED

  (REPEAT ALL OF ABOVE)
  Եարս ինձ չասաց դեղ տամ վէրքիդ առ դիր, ո՛վ աշուղ։
  Yars indz tchasatz tegh dam verkit ar gir ov ashough
  MY LOVER DID NOT TELL ME, "BARD, LET ME TAKE CARE OF YOUR WOUNDS"
  Սէր երգելուց սազը ձեռքիդ վար դիր աշուղ։
  Ser yerkeloutz sazuh tzerkit var dir ashough
  WHILE SINGING A LOVE SONG, PUT THE INSTRUMENT DOWN, BARD

  Երանի չոլերն ընկնէի,
  Yerani tcholern engneyi
  I WISH I FELL INTO THE SLUMS
  Անտուն ու անտեղ մնայի,
  Andoun ou andegh mnayi
  THAT I WAS LEFT WITHOUT A HOME AND A PLACE
  Սարի պես դարդ ունենայի,
  Sari bes tard ounenayi
  THAT I HAD A SLOPE (GOING DOWN-- to mean "problems") LIKE A MOUNTAIN
  Յար չունենայի։
  Yar tchounenayi
  I WISH I DID NOT HAVE A LOVER
  (He's basically singing-- I could take all the problems of the world... but having a lover is too painful)
  (REPEAT ALL OF ABOVE)

  ----------
  HAIG YAZDJIAN SKIPS THIS PART:
  Եարի սէրը շատ անուշ է, լաւին լաւ չի գա,
  Yeri seruh shad anoush eh, lavin lav tche ka
  Եարի դարտը ծակող փուշ է ցաւին ցաւ չի գա,
  Yari tarde dzagogh poush eh tsavin tsav tche ga
  Քաղցր է նրա ջուր տուածը անմահական է
  Kaghtsr eh nra tchour dvadze anmahakan eh
  էլ չի հանգչի հուր տուածը հոգի կը հանէ։
  El chi hangi hur tvatsuh hogi kuh haneh
  Երանի չոլերն ընկնէի,
  Yerani tcholern engneyi
  Անտուն ու անտեղ մնայի,
  Andoun ou andegh mnayi
  Սարի պէս դարտ ունենայի,
  Sari bes tard ounenayi
  Եար չունենայի։
  Yar tchounenayi
  --------

  Հազար տեսակ տանջանք կուտա վարդը բլբուլին,
  Hazar desag dantchank gou da varte blboulin
  THE ROSE WILL GIVE THE NIGHTINGALE A THOUSAND KINDS OF TORTURE
  Ով յար ունի՝ նա՛ կիմանա դարդը բլբուլին,
  Ov yar ouni na gimana tardeh blboulin
  WHOEVER HAS A LOVER WILL UNDERSTAND THE PAIN OF THE NIGHTINGALE
  (REPEAT ALL OF THE ABOVE)
  Ես Հավատն եմ, սոխակի պես վշտերս եմ լալիս,
  Yes havadn em sokhagi bes vshders lalis
  I HAVE FAITH, LIKE THE NIGHTINGALE, I AM CRYING BECAUSE OF MY SORROW
  Սիրո հուրը իմ սրտակեզ՝ հանգիստ չի՛ տալիս։
  Sirou houruh indz srdagis hankisd tchi dalis
  LOVE'S FLAME DOES NOT GIVE MY HEART PEACE/CALM

  Երանի չոլերն ընկնէի,
  Yerani tcholern engneyi
  I WISH I FELL INTO THE SLUMS
  Անտուն ու անտեղ մնայի,
  Andoun ou andegh mnayi
  THAT I WAS LEFT WITHOUT A HOME AND A PLACE
  Սարի պէս դարտ ունենայի,
  Sari bes tard ounenayi
  THAT I HAD A SLOPE (GOING DOWN-- to mean "problems") LIKE A MOUNTAIN
  Եար չունենայի։
  Yar tchounenayi
  I WISH I DID NOT HAVE A LOVER
  (He's basically singing-- I could take all the problems of the world... but having a lover is too painful)
  (REPEAT ALL OF THE ABOVE)