Shining - IX: Everyone, Everything, Everywhere, Ends

Thread: Shining - IX: Everyone, Everything, Everywhere, Ends

Tags: None
 1. Hexerei said:

  Default Shining - IX: Everyone, Everything, Everywhere, Ends

  Hi guys, I need your help for these texts in Swedish...
  1 - Den påtvingade tvåsamheten
  ( instrumental)


  02 - Vilja & dröm

  Tankar, utan vare sig riktning, logik eller form
  Ligger nu i strid med ett tiotal substanslösa planer
  Idéer, idéer, jag har så många idéer
  Tankar som fötts ur vilja och dröm

  En dröm om en morgondag, livlös, öde
  Vår planet i sitt slutgiltiga skede
  Detta är min vilja, min livslånga dröm
  Idéer, idéer, har någon konkreta idéer?


  3 - Framtidsutsikter

  Länge leve misären
  Min ledstjärna, mitt allt
  Du glädjebringande vännen
  I en värld annars menlös och kall

  Kan du tar mig till havet hinsides haven
  Till den plats bara vi två känner till
  Där vi växer och frodas i tystnad
  Utan andra, utan oss, utan allt

  Likt en fyrtioårskris i tidig tjugoårsalder
  Står det nu klart för mig att svaren de finnes i mitt blod
  Den vätska som skall tömmas ür det hölje
  Som försöker hålla samman min menlösa kropp

  Och när döden greppar tag mig,
  smeker mig, och så omsorgsfullt vaggar mig till sömns
  Ser jag världen som pånyttfödd
  folktom, söndertrasad och brungrå


  4 - Människotankens vägglösa rum

  Ett en gång temporärt tillstånd
  Blommar nu ut i sin fulla prakt
  Ett permanent besvär berättigat
  Oförklärbar psykos till följd av
  Oförklarbara impulser

  Så tynar tilliten bort
  Förvränger den paradoxala övertygelsen
  Många frågor ställs
  Enbart för oron som uppstår när svaren de ges
  Med avsikt att närma det helige klimax

  I och med insikt att vårtat här och vårt nu
  Det saknar substans och det saknar ett syfte
  Ett arkiv över minnen av ting som ej skett
  Som i försvar behövts formgivas
  I människotankarnas vägglösa rum


  5 - Inga broar kvar att bränna

  Den ofrånkombara ängslan
  För absolut allting omkring mig
  Tar sakta men säkert över, dominerar mitt liv
  Varje sekund, minsta lilla beslut

  En okontrollerbar, explosiv vrede
  Mot var fiende men också vän
  Gårdagens nöjen blir till nulägets bekymmer
  För vansinnets portar de står alltid på glänt

  Triangelbesmyckad lösning finnes
  Men ett nej är ett nej, ett nej är ett nej
  Att rasera mitt liv för en uns helig visdom
  Väger mer än "förnuftet"

  Därför säger jag nej
  Alltid, alltid nej


  6 - Besök från i(ho)nom

  Inuti en dröm
  Invävd i en dröm
  När tiden går baklänges
  Kommer du till mig

  Skoningslös, hotfull
  Men så bedårande vacker
  O` ansiktslöse frälsare
  Du som verkar utan namn

  Jag älskar dig så innerligt
  Alla feberdrömmars okrönte konung
  Det var längesen sist
  Alltför längesen sist

  Men snart möts vi igen
  Fast då utan ett avsked
  Utan ett enda tvivel
  Utan farväl


  ------------------
   
 2. Hexerei said:

  Default

  ...anyone?
   
 3. Chibi's Avatar

  Chibi said:

  Default

  Just saw this and thought I'd give it a shot, but if any
  native swedish speakers come by pls feel free to correct since i'm danish


  1 - The forced twosomeness
  (Instrumental)


  02 - Will & dream

  Thoughts, without any direction, logic or shape
  Now go against a dozen substance-less plans
  Ideas, ideas, I have so many ideas
  Thoughts born out of will and dream

  A dream of a tomorrow, lifeless, desolate
  Our planet is in its final stage
  This is my will, my lifelong dream
  Ideas, ideas, does anyone have any concrete ideas?


  3 - Prospects

  Long live the misery
  My beacon, my everything
  You joy-bringing friend
  In a world otherwise bland and cold

  Can you take me to the ocean beyond the garden
  To the place just the two of us know
  Where we grow and thrive in silence
  Without others, without us, without everything

  Like a middle age crisis in your early twenties
  It is now clear to me that the answers lie in my blood
  The fluid that must be drained out from the integument (the skin)
  That tries to keep together my harmless body

  And when death catches me,
  caresses me, and carefully rocks me to sleep
  I'll see the world born anew
  deserted, torn and brown-gray


  4 - The wall-less room of the human mind (*Note: it's actually 'human thoughts' but I think 'the human mind' makes more sense in English)

  A once temporary state
  Now bloom in its full glory
  A permanent struggle justified
  Unexplained psychosis due to
  Unexplained impulses

  So fades away trust
  Distorts the paradoxical conviction
  Many questions are asked
  Only for the turmoil that occurs when the answers are given
  With the intention of approaching the holy climax

  With insight of our here and now
  It lacks substance and it lacks a purpose
  An archive of memories of things that never happened
  That in defense, needed to be given a shape
  In the wall-less room of the human mind


  5 - No bridges left to burn

  The inevitable anxiety
  For absolutely everything around me
  Takes slowly but surely over, dominating my life
  Every second, every decision

  An uncontrollable, explosive anger
  Against every foe but also friend
  Yesterday's pleasures turn into today's worries
  For the gates of madness always stand ajar

  Triangle-ornamented solution exists
  But a no is a no, a no is a no
  To destroy my life for one ounce of sacred wisdom
  Weighs more than "reason"

  Therefore I say no
  Always, always 'no'


  6 - A visit from within/him (*Note: the title is a play on words with 'inom' meaning 'within/inside' and hinom meaning 'him')

  Inside a dream
  Woven into a dream
  When time runs backwards
  You will come to me

  Ruthless, intimidating
  But so adorably beautiful
  O' faceless savior
  You, who operate without a name

  I love you so dearly
  The uncrowned king of all fever dreams
  It's been a long time since the last time
  Too long since last

  But soon we'll meet again
  But then without a farewell
  Without a single doubt
  Without farewell
   
 4. Hexerei said:

  Default

  Thank you Chibi!!! :P