Hi,
please I need the translation of this :
Ya'la Ya'la Boei Ya'la Boei
legani Henetz rimon rimon gam parha gafni
Yavo dodi dodi
Dodi yakhin tse'adav
Veyokhal et peri Et peri megadav
Im yedid yedidi yedid arkhu nedudav
Ekh yehida yehida eshev al kani
Ya'la Ya'la Boei…
Shuvi shuvi elay
Elay at bat ahuva
Shuvi at va'ani ashuva
Hine imekh zot ot
Zot ot ketuva
Ki betokhekh betokhekh eten mishkani
Ya'la Ya'la Boei…