Scottish Gaelic Music - Julie Fowlis - Oran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha Fo Mhighean)

Thread: Scottish Gaelic Music - Julie Fowlis - Oran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha Fo Mhighean)

Tags: None
 1. feuersteve's Avatar

  feuersteve said:

  Default Scottish Gaelic Music - Julie Fowlis - Oran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha Fo Mhighean)

  Enjoy!.  Gaelic

  Gura mis’ tha fo mhghean,
  ’S mi leam fhn air a’ chnoc,
  Fada, fada, bho m’ chirdean,
  Ann an ite ri port;

  Gus am facas do bhta,
  Le siil rda ri dos,
  Tigh’nn a-steach chun na h-irde’
  S mac an rmainn air stoc.

  Mac an rmainn air stiir,
  A tigh’nn a dh’ ionnsaidh an Troit;
  Gu bheil an caolas a’ beucadh,
  ’S muir ag irigh mu slait;

  Tha do lmh-sa cho gleusta,
  ’S nach do thrig ise neart;
  Ged a thigeadh muir dubh-ghorm,
  Chuireadh sgradh a-steach.

  ’S ged bhiodh cosnachadh mar’ ann,
  ’Bhuileadh barraibh a crann,
  ’Chuireadh dh’ ionnsaigh a slat i,
  ’S luaithe h-astar na long;

  Bhiodh i aigeannach, aotrom,
  ’G irigh eadar gach gleann,
  ’S muir a’ bualadh mu darach,
  ’Fuasgladh reangan is lann.

  Bu tu sgiobair na fairge,
  Bu tu fear falmadair grinn,
  Gur tu b’ urrainn a stiireadh,
  ’Nuair a dhiltadh iad i;

  Ged a bheireadh iad thairis,
  ’S iad na laighe ’s an tuim,
  Chumadh tusa i cho gireach,
  Gus an trradh i tr.

  Chan eil aon rubha cladaich,
  Eadar seo ’s a Chaoir-dhearg,
  Eadar Lte ’s gach cala,
  ’N danta fantainn neo falbh;

  Chan eil maighstir soithich,
  Chuala feothas do limh,
  Nach bi faighneachd,’s a ferach’,
  Cite faighte do bht’.

  Ibhrach lainn, ’s i fallainn,
  ’S i ri gabhail a’ chuain,
  I ruith cho dreach ri saighead,
  ’S gaoth na h-aghaidh gu cruaidh;

  Ged bhiodh stoirm chlacha’-meallain
  Ann, ’s an cathadh a tuath,
  N Fear Heisgeir a gabhail
  Lmh nach athadh ro ’n stuaigh.

  Tha Fear Heisgeir a’ tighinn;
  Bu tu ceann-uidhe nan ceud,
  Bu tu ceann-uidhe na cuideachd,
  ’S cha bu sgrubaire cron;

  ’N m ruighinn do bhaile,
  Seal mu ’n cromadh a’ ghrian;
  Bu tu mac an deagh athair,
  Bha gu mathasach riamh.
  

  English

  I am melancholy
  Alone on the hillock
  Far, far from my relations
  Stranded in this place.
  Till your ship was seen,
  Full sailed
  Coming in to the Aird
  Son of the hero on the grunwhale.

  Son of the hero at the helm
  Coming towards the Troit
  The waters of the straits are roaring
  The sea rising around her yards;
  Your hand is so skilled,
  She did not lose her strength
  Though the black blue sea
  Would scour over her.

  Though the seas were overpowering
  and tested the top of the mast
  And the sail yards
  Increasing the speed of the ship;
  She would be spirited, light,
  Rising between each glen
  Sea crashing her oak timbers
  Opening ribs and scales.

  You were the sea skipper
  You were the elegant helmsman
  You were the one who could steer
  When the rest refused;
  Though they were overcome
  Lying down in the bilge water
  You would keep her laughing
  Till she reached land.

  There's not a coastal point
  Between her and a'Chaoird-dhearg
  Between Leith and each harbour
  From which they anchored or sailed;
  There isn't a ship's master
  Who heard of your expertise
  Who isn't asking and enquiring
  Where your ship is to be found.

  Beautiful sound ship,
  Taking on the seas
  Sailing straight as an arrow
  Despite strong headwinds
  Though there was a hailstorm
  And snow from the north
  Fear Heisgeir will take it on
  And never falter in the face
  of rough seas.

  Fear Heisgeir is coming;
  You are the destination of hundreds
  You are the destination of
  thecompany
  Not a withered *****rd;
  On reaching your homestead
  A while before sunset
  You are the son of the good father
  Who was always benevolent.
  Last edited by feuersteve; 02-21-2016 at 08:45 PM.
  Gott zur Ehr, dem nchsten zur Wehr

  What if they gave a fire and nobody came.