In sleep he sang to me,
In dreams he came.
That voice which calls to me,
And speaks my name.
And do I dream again?
For now I find,
The Phantom of the Opera is here,
Inside my mind

I sömnen sjöng han för mig
I drömmen kom han
Den rösten som kallar mig
Och säger mitt namn
Och drömmer jag igen?
För nu ser jag
Att operans fantom är här
I mitt sinne

Sing once again with me,
Our strange duet.
My power over you,
Grows stronger yet.
And though you turn from me,
To glance behind.
The Phantom of the Opera is there,
Inside your mind

Sjung än en gång med mig
Vår sällsamma duett
Min kraft över dig
Blir än starkare
Och även om du vänder dig från mig
För att kasta en blick bakåt
Är operans fantom där
I ditt sinne

Those who have seen your face,
Draw back in fear.
I am the mask you wear

De som har sett ditt ansikte
Ryggar undan av skräck
Jag är masken du bär

It’s me they hear

Det är mig de hör

My/your spirit and my/your voice,
In one combined.
The Phantom of the Opera is here/there
Inside your/my mind

Min/din ande och min/din röst
Förenade
Operans fantom är här/där
I ditt/mitt sinne

In all your fantasies
You always knew
That man and mystery

I alla dina fantasier
Visste du alltid
Att både man och mystik

Were both in you

Fanns i dig

And in this labyrinth
Where night is blind
The Phantom of the opera is there/here
Inside your/my mind

Och i denna labyrint
Där natten är blind
Finns operans fantom där/här
I ditt/mitt sinne

Sing my Angel of Music!
Sing!
Sing for me!
Sing my angel of music!
Sing for me!

Sjung, min musikens ängel!
Sjung!
Sjung för mig!
Sjung, min musikens ängel!
Sjung för mig!

"I have brought you,
To the seat of sweet music’s throne.
To this kingdom where all must pay homage to music, music.
You have come here.
For one purpose and one alone.
Since the moment I first heard you sing,
I have needed you with me to serve me, to sing,
For my music
My music."

"Jag har fört dig,
Till sätet av den ljuva musikens tron
Till detta rike där alla måste vörda musiken, musiken
Du har kommit hit
För ett syfte och blott ett
Sedan stunden jag först hörde dig sjunga
Har jag krävt din närvaro, att tjäna mig, att sjunga
För min musik
Min musik"

https://youtu.be/Oh3r95Xvr40 performed by: Sarah Brightman, Nightwish