Heaven today is but a way
To a place I once called home
Heart of a child, one final sigh
As another love goes cold

Himlen är idag blott en väg
Till ett ställe jag förr kallade hem
Ett barnahjärta, en sista suck
Då ännu en kärlek blir kall

Once my heart beat to the rhythm of the falling snow
Blackened below, the river now flows
A stream of molten virgin snow

En gång slog mitt hjärta till rytmen av den fallande snön
Svärtad rinner floden nu där under
En ström av smält oskuldssnö

For the heart I'll never have
For the child forever gone
The music flows, because it longs
For the heart I once had

För hjärtat jag aldrig får
För det evigt förlorade barnet
Musiken ljuder, för att den saknar
Hjärtat jag hade förr

Living today without a way
To understand the weight of the world
Faded and torn, old and forlorn
My weak and hoping heart

Lever idag utan ett sätt
Att förstå världens vikt
Urblekt och trasigt, gammalt och övergivet
Mitt svaga hjärta som hoppas

For the child, for the light
For the heart I once had
I'll believe and foresee
Everything I could ever be

För barnet, för ljuset
För hjärtat jag hade förr
Jag tror och förutser
Allt jag någonsin kunde vara

For the heart I'll never have
For the child forever gone
The music flows, because it longs
For the heart I once had

För hjärtat jag aldrig får
För det evigt förlorade barnet
Musiken flödar, för att den saknar
Hjärtat jag hade förr

Time will not heal a Dead Boy's scars
Time will kill

Tiden läker inte en död pojkes ärr
Tiden kommer att döda

For the heart I'll never have
For the child forever gone
The music flows, because it longs
For the heart I once had

För hjärtat jag aldrig får
För det evigt förlorade barnet
Musiken flödar, för att den saknar
Hjärtat jag hade förr

https://youtu.be/1bZN_4NkbUo Hjärtat jag hade förr