Just so beautiful, Karen.

Chorus
Fhir a' bhta, 's na ho ro eileFhir a' bhta, 's na ho ro eileFhir a' bhta, 's na ho ro eileMo shoraidh sln leat'S gach it' an tid thu.'S tric mi sealltinn o'n chnoc a's irde,Feuch am faic mi fear a' bhta,An tig thu an-diugh, no'n tig thu a-mireach,'S mur tig thu idir gur truagh a tha mi.

Chorus

Tha mo chridhe-sa briste, brite'S tric na deir a' ruith o'm shilean.An tig thu a-nochd, no am bi mo dhil riut,No'n din mi'n dorus le osna thrsaich?

Chorus
'S tric mi foighneachd de luchd nam btaAm faic iad thu, no am bheil thu sbhailt'?Ach 's ann a tha gach aon dhiubh 'g ritinnGur grach mise, ma thug mi grdh dhuit.Fhir a' bhta, 's na ho ro eileFhir a' bhta, 's na ho ro eileFhir a' bhta, 's na ho ro eileMo shoraidh sln leat'S gach it' an tid thu.Mo shoraidh sln leat'S gach it' an tid thu.

chorus
Boatman, o ho ro eile
Boatman, o ho ro eile
Boatman, o ho ro eile
A fond farewell wherever you go

I often look from the highest hill
To try and see the boatman
Will you come today or tomorrow
If you don't come at all I will be downhearted

My heart is broken and bruised
With tears often flowing from my eyes
Will you come tonight or will I expect you
Or will I close the door with a sad sigh?

I often ask people on boats
Whether they see you or whether you are safe
Each of them says
That I was foolish to fall in love with you.