Beautiful pictures of Ireland. Wish I was there...Ma's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu If deceiving me, oh love, thou wertMa's ann 'gam mhealladh as deigh do gheallaidh If deceiving me despite thy vow'Se luaidh do mholaidh ni mi gu brath Yet chant thy praise I ever willMa's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu Though deceiving me, oh love, thou wert Righ, gur mise tha gu tursach Oh King, I am the sorrowful oneGaol an iarla 'ga mo chiurradh And the love of the Earl a-hurting meTha na deoir a'sior-ruith o m' shuilean The tears are ever running from mine eyes'S mo chridhe bruite le guin do ghraidh And my heart is bruised with the sting of thy loveMa's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu Though deceiving me, oh love, thou wert Thig, a ghaoil, agus duin mo shuilean Come, oh love, and close my eyes'S a' chiste-chaoil far nach dean mi dusgadh In the narrow kirst where I shall never awakeCuir a sios mi an duslach Diurach Lay me down under earth from JuraOir 's ann 's an uir a ni mise tamh In the grave alone is there rest for me Ma's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu If deceiving me, oh love, thou wertMa's ann 'gam mhealladh as deigh do gheallaidh If deceiving me despite thy vow'Se luaidh do mholaidh ni mi gu brath Yet chant thy praise I ever willMa's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu Though deceiving me, oh love, thou wert.