De Ni Mi - Runrig

Thread: De Ni Mi - Runrig

Tags: None
 1. feuersteve's Avatar

  feuersteve said:

  Default De Ni Mi - Runrig

  This is a lively tune
  Does anyone have lyrics and possibly translations, please?  Oh, I found them!!

  De ni mi ma chaill mi 'n t-each
  Ma chaill mi 'n t-each, horo mo chreach
  De ni mi ma chaill mi 'n t-each
  An t-each a thug mi a Bhallaidh.
  De ni mi ma chaill mi 'n t-each
  A chionn gun robh a sheorsa math
  De ni mi ma chaill mi 'n t-each
  'S nach fhaigh mi fear 'n aite.

  Thug mi dh' Ard-a-Mhorain thu
  Gu fiar airson do thoileachadh
  'S ann thoisich thu ri conas rium
  Nach toir thu dhomh buntata.
  Thug mi dh' Ard-a-Mhorain thu
  Gu fiar airson do thoileachadh
  'S ann thoisich thu ri conas rium
  Nach toir thu dhomh buntata.

  (Chorus)

  Thug mi do'n a feille thu
  'S a choin cha d'fhuair mi eisdeachd ort
  'S ann thoisich iad ri Beurla rium
  'S nach tuiginn fhein ach Gaidhlig.
  Thug mi do'n a feille thu
  'S a choin cha d'fhuair mi eisdeachd ort
  'S ann thoisich iad ri Beurla rium
  'S nach tuiginn fhein ach Gaidhlig.
  What will I do if I lose the horse
  If I lose the horse, horo, my goodness
  What will I do if I lose the horse
  The horse that I brought to Ballaidh
  What will I do if I lose the horse
  Because he was a good one
  What will I do if I lose the horse
  And don't find one in his place

  I brought you to Ard-a-Morain
  For your pleasure
  Then you started to quarrel with me
  That you didn't bring me potatoes
  I brought you to Ard-a-Morain
  For your pleasure
  Then you started to quarrel with me
  That you didn't bring me potatoes

  (Chorus)

  I took you to the fair
  Because I couldn't get you to listen
  Then they started speaking English to me
  And I understood only Gaelic.
  I took you to the fair
  Because I couldn't get you to listen
  Then they started speaking English to me
  And I understood only Gaelic.
  Last edited by feuersteve; 03-05-2016 at 03:26 PM.
  Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr

  What if they gave a fire and nobody came.