Sevak Amroyan - Akhpers u es

Thread: Sevak Amroyan - Akhpers u es

Tags: None
 1. Nere said:

  Default Sevak Amroyan - Akhpers u es

  Անօրեն թուրքն է տիրել մայր հողին,
  Ի՞նչ սրտով պիտի մտնենք անկողին...
  Մամ ջա՛ն, չտխրես, շատ չմտածես,
  Կռիվ ենք գնում ախպերս ու ես...

  Մռայլ գիշեր է, նստած ենք փոսում,
  Այստեղ հայ քաջի արյունն է հոսում:
  Եկել ենք կռիվ, կռվում ենք այսպես,
  Խփում ենք թուրքին ախպերս ու ես...

  Երբ լուսաբացին թուրքը լեռն է սողում,
  Մեր զիլ հարվածից աշխարհն է թնդում,
  Ինչքան պետք լինի` կկռվենք այսպես,
  Հայ ազգի համար ախպերս ու ես...

  Էլ հետդարձ չկա կռիվ է սաստիկ,
  Օրհնանքդ տուր մեզ ու մի լար մայրիկ...
  Թե մի օր կտրիդ զույգ արծիվ տեսնես,
  Էդ մեր հոգիքն են` ախպերս ու ես...

  Մամ ջա՛ն, կբացվեն դռները մեր գոց,
  Ոսկի կհագնե սեւ օրն հայոց...
  Ու տուն կդառնանք հաղթությամբ պես–պես,
  Ծափով-ծիծաղով... Ախպերս ու ես!
  Ախպերս ու ես


  a translation to english would be wonderful, thank you in advance
  Last edited by Nere; 04-19-2016 at 10:01 AM.
   
 2. feuersteve's Avatar

  feuersteve said:

  Default

  Are you asking for a translation? You don't say.

  Please post links for others to enjoy. Here is the song.  Armenia_the_Beautiful?
  Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr

  What if they gave a fire and nobody came.
   
 3. Nere said:

  Default

  Quote Originally Posted by feuersteve View Post
  Are you asking for a translation? You don't say.

  Please post links for others to enjoy. Here is the song.  Armenia_the_Beautiful?
  oh, i asked armenia_the_beautiful via pm first b/c i thought it might be an anti-turkish song, but he said it wasn't and he asked me to post it here, so that's why i didn't make it more formal.... our only armenian member already knew what i wanted
   
 4. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  (Note-- to put the song into context, please note that Azerbaijani's are Turkic people. Until their country was created in 1918, they never even called themselves anything but "Turks." So, when in this song, the word, "Turk" is used, it refers to all Turks that have tried to and have taken Armenian land.)


  Sevak Amroyan - Axpers u es (My brother and I)
  Սեւակ Ամրոյան - Ախպերս ու Ես


  Անօրեն թուրքն է տիրել մայր հողին,
  The lawless Turks dominated our native land,
  Ի՞նչ սրտով պիտի մտնենք անկողին...
  With what heart are we going to get into bed... (this basically means, "how are we going to sleep knowing the bad news?")
  Մամ ջա՛ն, չտխրես, շատ չմտածես,
  Dear mom, don't get sad, don't worry too much,
  Կռիվ ենք գնում ախպերս ու ես... (2x)
  We are going to fight-- my brother and I (he's basically saying, "don't worry, we'll protect our border from the Turks that want to invade") (2x)

  Մռայլ գիշեր է, նստած ենք փոսում,
  It's a gloomy night, we are sitting at our post,
  Այստեղ հայ քաջի արյունն է հոսում:
  Brave Armenians' blood flows here: (means they shed blood there)
  Եկել ենք կռիվ, կռվում ենք այսպես, (2x)
  We came to the fight, we fight like this, (2x)
  Խփում ենք թուրքին ախպերս ու ես... (2x)
  We hit the Turk-- my brother and I (2x)

  Երբ լուսաբացին թուրքը լեռն է սողում,
  When at the break of dawn, the Turk creeps up our mountain,
  Մեր զիլ հարվածից աշխարհն է թնդում,
  The world celebrates our counter attack,
  Ինչքան պետք լինի` կկռվենք այսպես, (2x)
  However much it may be necessary, we will fight like this, (2x)
  Հայ ազգի համար ախպերս ու ես... (2x)
  For the Armenian nation-- my brother and I... (2x)

  Էլ հետդարձ չկա կռիվ է սաստիկ,
  There's no turning back anymore-- it's a fierce fight,
  Օրհնանքդ տուր մեզ ու մի լար մայրիկ...
  Give us your blessing and don't cry, mother...
  Թե մի օր կտրիդ զույգ արծիվ տեսնես, (2x)
  If one day you say a pair of eagles, (2x)
  Էդ մեր հոգիքն են` ախպերս ու ես... (2x)
  That's our spirit/soul-- my brother and I.... (2x)

  Մամ ջա՛ն, կբացվեն դռները մեր գոց,
  Dear mom, our closed doors will open,
  Ոսկի կհագնե սեւ օրն հայոց...
  The black Armenian day will wear gold... (Basically means that the tragic days of the Armenians will change... they will become golden days)
  Ու տուն կդառնանք հաղթությամբ այսպես,
  And we will return home with a victory like this,
  Ծափով-ծիծաղով... Ախպերս ու ես!
  With applause and laughter... My brother and I!
  Ախպերս ու ես
  My brother and I
   
 5. feuersteve's Avatar

  feuersteve said:

  Default

  Thank you very much for the translation ARMENIAtheBEAUTIFUL.

  But I have a question:

  Quote Originally Posted by ARMENIAtheBEAUTIFUL View Post
  x)
  If one day you say a pair of eagles, (2x)
  Էդ մեր հոգիքն են` ախպերս ու ես... (2x)
  Do you mean: If one day you see a pair of eagles?
  Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr

  What if they gave a fire and nobody came.
   
 6. ARMENIAtheBEAUTIFUL's Avatar

  ARMENIAtheBEAUTIFUL said:

  Default

  Quote Originally Posted by feuersteve View Post
  Thank you very much for the translation ARMENIAtheBEAUTIFUL.

  But I have a question:  Do you mean: If one day you see a pair of eagles?
  YES... "see" is what I meant to type. My pleasure.