Please translate this wonderful song in english! Please, please, please! http://www.songsuno.com/lyrics/baisaa.html
me sab aaurto ki taraf se ek araj layi su
ekhka jaha par hamare gaun se TV nahi se

bhai pahle hi ham lo mobile leine pchta rahe se.. hahahhhhh...

baisaa ladka ghana, baisaa footra ghana
baisaa ladka ghana, baisaa footra ghana..

choriya jyada pad likh legi to lagan kon karega...

baisaa ladka ghana, baisaa footra ghana
baisaa ne kayamat de, baisaa ladka ghana..
baisaa ladka ghana, baisaa footra ghana
baisaa ladka ghana, fir chandra baai ka chuda..
chude par lali lali, baaisa ne lala lala..
baisaa ladka ghana, baisaa footra ghana...

baaisa noonan jave, jo kaccha chod jave..
aake ka rom aave, baaisa footra ghana..

baisaa ladka ghana, fir chandra baai ka chuda..
chude par lali lali, baaisa ne yellow ladi..
chude par lali lali, baaisa ne lala lala..