Garmarna - 6 [solved]

Thread: Garmarna - 6 [solved]

Tags: None
 1. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default Garmarna - 6 [solved]

  I liked the new Garmarna album a great deal, so I decided to translate the lyrics. I got the lyrics from various internet sources and did my best to correct them where they seemed inaccurate. Please note that I'm learning Swedish, so the translations might not be 100% accurate. Corrections are welcome!

  1. Över Gränsen // Over the border
  2. Väktaren // The guard
  3. Öppet Hav // Open Sea
  4. Nåden // Mercy
  5. Timmarna // The hours
  6. Ingen // No-one
  7. Ett Dolt Begär // A secret longing
  8. Fönsterspöken // The window ghost
  9. Labyrint // Labyrinth
  10. Gränser Vi Glömt // Borders we forgot
  11. En ond plan // An evil plan
  12. Törsten // The thirst
  Last edited by Albruna; 04-21-2021 at 02:06 PM.
   
 2. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  1. Över Gränsen // Over the border


  Tid brinn som en fackla
  År av våldsamheter
  Tid rinn som ett vatten
  Ta dig över alla gränser

  Time burns like a torch
  Year(s) of violence
  Time runs like water
  Cross all borders

  Se på allt som vittrar
  Sår av stridigheter
  Se på allt som glimmar
  Ta dig över alla gränser

  Look at all that‘s withering
  Wounds from arguments
  Look at all that‘s glimmering
  Cross all borders

  Och vinden vänder
  Och vinden vänder

  And the wind turns
  And the wind turns

  Gå igenom norrsken
  Vänd från vedergällning
  Gå mot månens strålar
  Ta dig över alla gränser

  Go under the northern lights
  Turn away from vengeance
  Go toward the moon‘s rays
  Cross all borders

  Och vinden vänder
  Och vinden vänder

  And the wind turns
  And the wind turns

  Vi har lång väg kvar
  Vi har vingar,
  och du har månljus i din blick
  Lys upp allt svart
  till ett ljus vi aldrig fick
  Som ett norrsken
  Vi är månens barn
  Vi har lång väg kvar
  Alla steg du tar ska jag vandra
  Alla andetag ska jag andas
  Vi lever på lånad tid
  så vi får aldrig stanna
  Spränger alla gränser
  Vi ska flyga aldrig landa

  We have a long way left
  We have wings,
  And you have moonlight in your glance
  Light up everything black
  To a light we never got
  Like a northern light
  We are the moon‘s children
  We have a long way left
  All paths you take I shall walk
  All breaths I shall breathe
  We live on borrowed time
  So we may never stand still
  Burst through all borders
  We shall fly, never land

  Tid brinn som en fackla...
   
 3. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  2. Väktaren // The guard

  Sitter som på vakt
  På en väg förutan ände
  Vakar över allt som blivit sagt

  Sitting as if on watch
  Over a path with no end
  Watches over all that is said

  Skådar över hav
  Land och vida stränder
  Blickar over skepp som gå i kvav

  Looks over the sea
  Land and wide shores
  Glances at ships that sail in the heat

  Flyger som en skugga genom natten
  Tunga vingar viner över vatten
  Mäktiga fågel du som ska vaka
  Över allt liv som slits på jord

  Flying like a shadow through the night
  Heavy wings howl over the water
  Powerful bird, you shall watch
  over all life that gets torn on the Earth

  Majestätiskt breder du dina vingar
  Över allas öden högt du din svingar
  Sprider ett hopp i skuggan av döden
  Kryddar vårt blod med ljus och mod

  Majestically, you spread your wings
  High over everyone's fate you hold your wings
  Spreading hope in the shadow of death
  Seasoning our blood with light and courage

  Skapar storm och vind
  Med ett vingslag högt och dövande
  Smeker som en bris på tårfylld kind

  Creating storm and wind
  With an ear-deafening stroke of your wings
  Caressing like a breeze on the tear-filled cheek

  Står i trädets topp
  Vajar lugn och sövande
  Vet att finns det liv så finns det hopp

  Standing on the tree-top
  Swaying quietly and lulling
  Knowing that where there's life, there's hope

  Flyger som en skugga genom natten...

  Bar mig genom missmod och froider
  Lyft mig over braddjup och hojder
  Lat mig landa mjukt
  jag vill finnas lange

  Carry me through dismal and joyful times
  Lift me over abyss and height
  Let me land softly
  I want to live a long time

  Flyger som en skugga genom natten…
   
 4. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  3. Öppet Hav // Open Sea

  Lugn andas ut
  Vi flyr från dem till sl.ut
  Ut på öppet hav

  Quiet, breathe out
  We‘ll flee from them in the end
  Out on the open sea

  Vinden för oss ut
  En resa utan sl.ut
  Ut på öppet hav

  The wind leads us out
  A journey without end
  Out on the open sea

  Finns våra minnen kvar
  om vågorna oss tar
  Blicka inte bakåt ut på öppet hav

  Will our memories remain
  If the waves take us
  Don‘t look back, out on the open sea

  Vi kastar ut
  Vi når vårt mål till sl.ut
  Ut på öppet hav

  We cast out
  We‘ll reach our goal in the end
  Out on the open sea

  Luften är klar
  Mot evighet vi far
  Ut på öppet hav

  The air is clear
  Toward eternity we go
  Out on the open sea

  Finns våra minnen kvar...

  Kom det är kallt
  Nu lämnar vi allt
  Ut på öppet hav

  Come, it‘s cold
  Now we will leave everything
  Out on the open sea
  Last edited by Albruna; 12-12-2017 at 10:34 AM.
   
 5. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  4. Nåden // Mercy

  Hjälplöst famlande i skuggorna
  Försvinnande som sanningen
  om vem som vetat vad

  Helplessly fumbling in the shadows
  Disappearing like the truth
  about who knew what

  Kraftlöst strävande mot gryningen
  Snärjs banden runt min midja
  och förhindrar att jag far

  Powerlessly striving toward dawn
  Bonds twisted around my waist
  stop me from going

  Det är dags att ta farväl
  hjälpe gud min arma själ
  Jag kan stilla all din nöd
  jag är eld när du är glöd
  Jag kan lösa alla band
  slita skammen ur din hand
  Jag är stark när du är svag
  ge min natt så gör jag dag

  It is time to say farewell
  May God help your poor soul
  I can assuage all your need
  I am fire, you're the glow
  I can release all your bonds
  Tear shame from your hand
  I am strong when you are weak
  Give me night, I'll bring the day

  Mörka fönsterlösa boningar
  Som tronar på en hemlighet
  som ingen annan vet

  Dark, windowless dwellings
  Which throne on a secret
  that no one else knows

  Falska leenden i dunkelhet
  Som skyddar dig
  fran sagovärldens dystra verklighet

  False smiles in the dark
  Which shelters you
  from the myth-world‘s dismal reality

  Det är dags att släppa tag
  skåda nästa morgondag
  Ge mig hopp och ge mig tro
  ge mig frid och ge mig ro
  Jag kan läka alla sår
  smeka harmen ur ditt hår
  Jag är stark när du är svag
  ge mig natt så gör jag dag

  It is time now to let go
  See the new tomorrow dawn
  Give me hope and give me faith
  Give me peace and give me calm
  I can heal all wounds
  Caress anger from your hair
  I am strong when you are weak
  Give me night, I'll bring the day

  Jag är eld och du är mörker
  Ett uns utav din glöd
  och jag kan stilla all vår nöd

  I am fire, you are darkness
  An ounce of your glow
  and I can assuage all our need

  Jag har vetat i en evighet
  Att ond och god är svåra ord
  som inte du förstod

  I have known for an eternity
  That bad and good are hard words
  that you cannot understand

  Det är dags att ta farväl
  hjälpe gud din arma själ
  Jag kan stilla all din nöd
  jag är eld när du är glöd
  Hopplöst kämpar du din kamp
  du är tom men jag är allt
  Jag är stark när du är svag
  ge mig natt så gör jag dag

  It is time to say farewell
  May God help your poor soul
  I can assuage all your need
  I am fire, you're the glow
  Hopelessly you fight your battle
  You are empty, I am all
  I am strong when you are weak
  Give me night, I'll bring the day

  Det är dags att släppa tag
  skåda nästa morgondag
  Ge mig hopp och ge mig tro
  ge mig frid och ge mig ro
  Ge mig kraft att säga ja
  Vi ska kämpa du och jag
  Jag är stark när du är svag
  ge mig natt så gör jag dag

  It is time now to let go
  See the new tomorrow dawn
  Give me hope and give me faith
  Give me peace and give me calm
  Give me the strength to say yes
  We shall fight, you and I
  I am strong when you are weak
  Give me night, I'll bring the day

  Det är dags att ta farväl
  hjälpe gud min arma själ
  Jag kan stilla all min nöd
  jag är eld när du är glöd
  Jag kan lösa alla band
  slita skammen ur din hand
  Jag är stark när du är svag
  ge min natt så gör jag dag

  It is time to say farewell
  May God help your poor soul
  I can assuage all your need
  I am fire, you’re the glow
  I can release all your bonds
  Tear shame from your hand
  I am strong when you are weak
  Give me night, I'll bring the day
   
 6. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  5. Timmarna // The hours

  Tiden rinner bort
  Vattnet luktar varmt sött och vått
  Regn faller på en känslolös kropp
  Undrar var du gått
  Ingen vet att sorgen gör mig tung

  Time runs forth
  The water smells warm, sweet, and wet
  Rain falls on an unfeeling body
  I wonder where you‘ve gone
  No one knows that sorrow burdens me

  Vore jag ett blad
  Flöt jag med till dödsskuggans dal
  Blott för att utav dig få en skymt
  Undrar om du rymt

  Would that I was a leaf
  I would flow down with you to the valley of death-shadows
  Just to catch a glimpse of you
  I wonder if you have escaped

  Var timma är som en månad
  Var månad som ett år
  Så längtar jag till dig min lilla vän
  Fast jag dig aldrig mera får

  Each hour is like a month
  Each month like a year
  So much do I long for you, my little friend
  Although I will never get you back

  Himlens kloсkor slår
  Vinter blir till vår och på år
  Is växar stark och skyddar min kropp
  Nu när du har gått
  Ingen vet att sorgen gör mig tung

  The clocks of heaven strike
  Winter becomes spring, then after a year
  Ice grows strong and shelters my body
  Now that you are gone
  No one knows that sorrow burdens me

  Var timma är som en månad
  Var månad som ett år
  Så längtar jag till dig min lilla vän
  Fast jag dig aldrig mera får

  Each hour is like a month
  Each month like a year
  So much do I long for you, my little friend
  Although I will never get you back
   
 7. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  6. Ingen // No-one

  Innan du vaknar
  Innan du vaknar
  Innan du vaknar

  Before you wake up
  Before you wake up
  Before you wake up

  Känner du en mycket svag
  Lukt av tyngd och obehag

  Do you feel a very faint
  Smell of heaviness and unease

  Den äldste sonen
  Av tio söner
  Jag bar din smärta
  Dina händer slog mot mig
  Slutar aldrig slå mot mig

  The oldest son
  Of ten sons
  I carried your pain
  Your hands beat me
  Never stopped beating me

  Sprang genom skog
  Genom städerna och gator och vatten
  Du trodde att du såg min rygg nånstans
  Men det var aldrig jag

  Ran through forest
  Through the towns and streets and water
  You thought you saw my back sometimes
  But it was never me

  Jag föddes i maj
  och du döpte mig till Ingen

  I was born in May
  and you baptised me „No-one“

  Men alla nätter
  Dunkande minnen
  Av dina händer
  Hur dom slog mot mig
  Slutar aldrig slå mot mig

  But every night
  The pounding memory
  Of your hands
  How they beat me
  Never stopped beating me

  Den äldste sonen
  Av tio söner
  Nu är han Någon
  Pappa, han har klarat sig
  Men dina gener bor i mig

  The oldest son
  Of ten sons
  Now he is Someone
  Dad, he has survived
  But your genes live in me

  Sprang genom skog...

  Ran through forest…

  Sprang genom skog
  Genom städerna och gator och vatten
  Du trodde att du såg min rygg
  Och plötsligt var det jag

  Ran through forest
  Through the towns and streets and water
  You thought you saw my back
  And suddenly it was me

  Det sista du ser
  Det är han som döpts till lngen

  The last thing you see
  Is him whom you baptised No-one
   
 8. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  7. Ett Dolt Begär // A secret longing

  Och blodet det röres i alla mina ådror
  Och hjärtat det slår uti mitt bröst
  När som jag dina ögon fick se
  Det tändes opp en kärlekseld i mig
  Och hjärtat det brister av tårarna så strid

  And my blood, it rushes in all my veins
  And my heart, it pounds inside my chest
  When I got to see your eyes
  It kindled a love-fire in me
  And my heart, it bursts with rapid tears

  Och rodnaden blossar
  På bägge mina kinder
  Och längtan den brinner i mitt bröst
  När som jag dina ögon fick se
  Det tändes opp en kärlekstörst i mig
  Och hjärtat det värker av saknad efter dig

  And my blush flames
  On both my cheeks
  And yearning, it burns in my breast
  When I got to see your eyes
  It kindled a love-thirst in me
  And my heart, it hurts from longing for you

  Och blodet det röres i alla mina ådror
  Och hjärtat det slår uti mitt bröst
  Och fjärilar flyger i alla mina sinnen
  Och oron den fladdrar i mitt bröst
  När som jag dina ögon fick se
  Det tändes opp ett dolt begär i mig
  Och pulsen den rusar vid tankarna på dig

  And my blood, it rushes in all my veins
  And my heart, it pounds in my chest
  And butterflies fly in all my senses
  And disquiet, it flutters in my chest
  When I got to see your eyes
  It kindled a secret longing in me
  And my pulse, it races with thoughts of you
   
 9. Albruna's Avatar

  Albruna said:
   
 10. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  9. Labyrint // Labyrinth

  Irrar omkring i en ändlös labyrint

  I am straying in an endless labyrinth

  Ropar mot himlen
  Hytter med näven
  Stjärnor och månen:

  Shouting to the sky
  Shaking my fist
  Stars and moon:

  Lyssna då! Gör vad som helst
  Led mig, jag går var som helst

  Listen to me! [I will] do anything
  Lead me, I will go anywhere

  Jag är på noll nu
  Jag startar om nu
  Jag börjar om nu:

  I am at zero now
  I start anew now
  I start from the beginning now:

  Ropar mot himlen...

  Du var min riktning
  Och mina rötter
  Du var min karta
  Nu har allting ritats om
  Inget jag blev frågad om

  You were my direction
  And my roots
  You were my map
  Now all has been redrawn
  Not something I was consulted on

  Jag är på noll nu...

  Irrar omkring i en ändlös labyrint

  I am straying in an endless labyrinth

  Jag sjunger sånger
  Men ingen lyssnar
  Jag ställer frågor:

  I sing songs
  But no one listens
  I ask questions:

  Ingen svarar, ingen hör
  Det är kallt här utanför

  No one answers, no one hears
  It is cold out here

  Jag är på noll nu..

  Irrar omkring i en ändlös labyrint
   
 11. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  10. Gränser Vi Glömt // Borders we forgot

  Snön faller tung men ljus
  Ett spår leder bort från allt
  Lämnar ditt dunkla hus
  En tår faller lätt men salt

  The snow falls heavy, but bright
  A track leads away from everything
  Leave your dark house
  A tear falls light but salty

  Alla gränser som vi har glömt
  Alla sår som vi trott vi gömt
  Alla drömmar som gått itu
  Det är dags att dom läker nu

  All the borders which we have forgotten
  All the wounds which we thought we had hidden
  All the dreams that broke apart
  It is time now to heal them

  Ljuset är kallt men gott
  Den storm som passerat vilar
  Vattnet är varmt men vått
  Helt sakta du regnar bort

  The light is cold but good
  The storm that passed rests
  The water is warm but wet
  Slowly you rain away
   
 12. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  11. En ond plan // An evil plan

  [instrumental]
   
 13. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  12. Törsten // The thirst

  Brännvin ut och brännvin in
  Och brännvin alla dagar
  Brännvin har jag gett mitt sinn'
  För brännvin jag nu klagar

  Brännvin* in and brännvin out
  And brännvin every day
  To brännvin have I given my senses
  Brännvin now I ask for

  Brännvin blir mitt sista tal
  När som jag ska vandra
  Ifrån denna brännvinsdal
  Ibland fyllhundar andra

  Brännvin becomes my last word
  When I shall wander
  From that one brännvin-valley
  Among many hundreds of others

  Brännvin är min enda tröst
  Brännvin är min hälsa
  Brännvin brukar jag för mitt bröst
  Brännvin kan mig frälsa

  Brännvin is my only solace
  Brännvin is my health
  Brännvin I need for my breast
  Brännvin can redeem me

  Brännvin ut och brännvin in
  Och brännvin är mitt bästa
  Och fan ta den som brännvin har
  Och inte bju'r sin nästa

  Brännvin in and brännvin out
  And brännvin is my best
  And devil take those who have brännvin
  And don‘t share it

  *Brännvin is the Swedish version of the general Scandinavian term for liquor distilled from potatoes, grain, or (formerly) wood cellulose; both of flavored and unflavored variants.