درد بی درمان شنیدی؟

حال من یعنی همین!

بی تو بودن، درد دارد!

می زند من را زمین

می زند بی تو مرا،

این خاطراتت روز و شب

درد پیگیر من است،

صعب العلاج یعنی همین!


با گوگل ترنسلیت ترجمه کردم اگر کسی ترجمه بهتری داره لطفا بزاره همینجا


Do you hear untreated pain?

I mean this!

Without you being in pain!

Damn me down

Hits you without me

This is your memories day and night

My pursuit of pain

That is the reason for the pain!