به دیدارم بیا هر شب

در این تنهایی تنها و تاریکِ خدا مانند

دلم تنگ است

بیا ای روشن، ای روشن*تر از لبخند

شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی*ها

دلم تنگ است

مهدی اخوان ثالث

Come visit me every night

In this alone, the darkness of God is like

I miss tight

Come on bright, brighter than a smile

Take my night under the black hood

I miss tight