The lyrics for the main part of this song can be found everywhere:

Chiancinu l’occhi mei
P’un s’asciucari
Amuri cca t’haju lassari
M’accumpagnu p’a via
Chi me suspiri
U cielu supra a mia
M’aiuta a chianciri

Luci cu suli – ca luna
A notti s’appoja – jornu chi fuji
Disiu ri paci – scantu ri guerra
Ciatu – paroli
L’acqua s’asciuca – u siccu si vagna
Disiu ri paci – scantu ri guerra

Chiancinu l’occhi mei
P’un s’asciucari
Amuri cca t’haju lassari
M’accumpagnu p’a via
Chi me suspiri
U cielu supra a mia
M’aiuta a chianciri
M’aiuta a chianciri
Chianciri
M’aiuta a chianciri
Chianciri

But those lyrics are always lacking the (female?) part at the beginning and repetitions of it during the song. Can somebody help me with this?