pls translate and turn it to latin letters, thnx


Negar - نگار
نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی
به چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایی

نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیده
دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی

بمی*رم تا تو چش*م تر نبی**نی
شرار آه پرآذر نبی**نی

چنان از آتش عش**قت بسوزم
که از من رن**گ خاکستر نبین**ی

به والله که جانانم تویی تو
به سلطان عرب آی جانم تویی تو

تو دوری از برم دل در برم نيست
هـوای ديگری ان در سـرم نيسـت