Utmarken - Förfallstid [Full album SOLVED]

Thread: Utmarken - Förfallstid [Full album SOLVED]

Tags: None
 1. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Cool Utmarken - Förfallstid [Full album SOLVED]

  Well, still no better place to post lyrics translations than here, even if there isn't as much discussion these days

  This is the second album by a really fantastic folk metal band from northern Sweden! By the way, their first album has been translated too (not by me) - you can find the translations on Swordchant's site (or archived here).

  Disclaimer: I'm a Swedish learner, thus there might be errors in my translations.

  Utmarken - Förfallstid (2017)

  Last edited by Albruna; 04-21-2021 at 02:06 PM.
   
 2. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  1. Förfallstid¹ // Time of decay

  I en underlig tid
  När isen varken brister eller bär
  Går jag och väntar uppå
  att något ska bryta förtrollningens makt


  In a strange time
  When the ice neither breaks nor bears weight
  I go and wait
  for something to break the enchantment


  Ty när allt kommer omkring
  måste det ske, det som måste ske
  Men jag tror dessvärre att det vi får se
  är de mest förskräckliga ting
  ty nu är lammen redo för slakt


  Because when all comes around
  What must be, must be
  But I, regrettably, think that what we may see
  are the most terrible things
  because now the lambs are ready for slaughter


  När nu isen bryter upp
  och river med sig allt som kommer i dess väg, skall mänskan se
  att ingen frälsare finns där
  och att det enda som nu återstår är lidande och nöd


  Now that the ice breaks
  and carries away with it all that gets in its way, mankind will see
  that there’s no saviour there
  and all that remains now is suffering and misery


  Så jag ser mig omkring
  och låter vanmakten greppa min själ
  Ty bland de mest märkliga ting
  är människans vilja att leva som träl
  Att jämt ta den enklaste stig
  leder till nödens och förfallets tid
  Forsarna bräddas då isarna rivs
  och allt som är löst driver med
  Nu kommer flodvågen så håll dig fast...


  So I look around me
  and let the helplessness grip my soul
  Because among the strangest things
  is mankind’s will to live in servitude
  To always take the easiest path
  leads to a time of misery and dissolution
  The rapids widen as the ice breaks
  and all that is loosened is carried away
  Now comes the flood-wave, so hold on tight...


  När nu isen bryter upp
  och river med sig allt som kommer i dess väg, skall mänskan se
  att ingen frälsare finns där
  och att det enda som nu återstår är lidande och nöd


  Now that the ice breaks
  and carries away with it all that gets in its way, mankind will see
  that there’s no saviour there
  and all that remains now is suffering and misery


  ---

  ¹ In the words of the artist: "Förfallstid is an old, local word that stands for the time period between winter and spring up here in the north. It can be translated to "time of decay". During this period the ice is not strong enough to walk on, but still there, thus fishing isn't possible. It is neither possible to pull logs out of the woods since the ground doesn't carry the weight of the timber sleighs, but not ready for planting seeds for the next season of growth. It is a time of transition."
  Last edited by Albruna; 12-06-2020 at 09:29 AM.
   
 3. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  2. Vintervind // Winter wind

  tbd
   
 4. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  3. Ifrån byn // From the village

  Hon kamm etter väga, hon kamm ifrån byn
  Hon hade en oong vid sitt bröst
  Hon kom dell ‘n gård unner järngråa skyn
  och sporjte med ängsliger röst


  She came along the road, she came from the village
  She held a child to her chest
  She came to a farm under the iron-grey sky
  And asked in an anxious voice


  Int hadd ji nåt ätbart åt någon som jeg?
  Ig hav ‘e se olecklet stillt
  Men husbonn' han slog ut me hännra å teg
  ty främmen förråda har tömt


  Do you not have something edible here for someone like me?
  I have had such bad fortune
  My husband, he spread his arms and fell silent
  because strangers (?) have emptied the reserves


  Min man jer dö’
  Han fälltes uta fura uti skogen
  Ohh...
  Ig hav e barn
  som inte ens till tjötte vorte mogen
  Ohh…


  My man is dead
  He was struck by the pine in the forest
  Ohh...
  I have a child
  For solid food not yet ready
  Ohh...


  Hon for etter väga
  Hon for ifrån byn
  Hon fortsatt å vanner rakt fram
  På väg ifrån värmen,
  men på väg emot frid
  På väg till den eviga famn


  She went on her way
  She went from the village
  She continued to wander forth
  On her way from warmth, but on her way toward peace
  On her way to the eternal embrace


  Nog kommer död
  Nog si I ne’ i stjärnorna i natten
  Ohh...
  Nog kommer nöd
  Nog få vi lev på barken å på vatt’n
  Ohh…


  Now death is certain
  Now I see it in the stars at night
  Ohh…
  Now comes hardship
  Now we‘ll live off tree bark and water
  Ohh...
  Last edited by Albruna; 06-16-2020 at 05:02 AM.
   
 5. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  4. Kamplåt // Anthem

  Vi går en väg
  Som leder ut
  Den leder till ära, mod och hjältedåd


  We walk a path
  That leads out
  It leads to honour, courage and heroic deed


  Lyft upp ditt svärd
  Rid med oss ut
  Vem vet var vägen leder här finns inga spår


  Lift up your sword
  Ride out with us
  Who knows where the path leads, there‘s no trace here


  Spänn fast din hjälm
  Tag brynjan på
  För striden den skall komma, visa ingen nåd


  Fasten your helmet
  Take your harness
  For battle shall come, show no mercy


  Allfader, hör vår enkla bön
  Giv oss nu din kraft och råd


  Allfather, hear our simple prayer
  Give us now your strength and advice


  Vi leder kraft
  från jord och fjäll
  Vi vandrar hela vägen ner till Nifelheim


  We take strength
  from earth and hill
  We go the whole way down to Nifelheim


  Frihetens låga
  den brinner än
  och starkast i en samling utav fria män


  The flame of freedom
  It still burns
  and strongest in a group of free men


  Vi bär ej skam
  Vi bär ej skuld
  Vi drivs av högre värden än blott makt och guld


  We carry no shame
  We carry no guilt
  We are driven by higher values than mere power or gold


  Allfader, hör vår enkla bön
  Giv oss nu din kraft och råd


  Allfather, hear our simple prayer
  Give us now your strength and advice


  Lyft upp ditt svärd
  Tag upp ditt spjut
  Spänn fast din hjälm
  Rid med oss ut


  Lift up your sword
  Take up your spear
  Fasten your helmet
  Ride out with us


  Det sker idag
  Tiden är nu
  Tvekar du nu
  Finns inget kvar


  It happens today
  The time is now
  If you hesitate now
  Nothing is left


  Känn något strävt
  emot din kind
  En mäktig här
  En nordanvind


  Feel something rough
  against your cheek
  A mighty army
  A northern wind


  Vi går med er
  Ni går med oss
  Och skall vi ska dö
  så skall vi slåss


  We go with you
  You go with us
  And if we must die
  then we shall fight
  Last edited by Albruna; 05-29-2020 at 11:54 AM.
   
 6. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  5. Bröder i strid // Brothers in arms

  Vi lever en tid och vår vandring för oss genom världen
  Och prövningar får vi och stigen försvinner ibland
  Men längs levnadens stigar finns hjälp du kan få
  som gör det blir lättare vandra
  Med en bror vid din sida, hellre flera ändå
  är det enkelt att upprätta stå


  We live for a time and our wandering leads us through the world
  And we go through tests and sometimes our path disappears
  But along the paths of life there is help you can get
  which makes it easier to walk
  With a brother by your side, or better yet many
  it is easy to stand upright


  Säg finns det nåt skönare än bröder i strid?
  När nu allt tycks förfalla kommer prövningens tid
  Och min prövning är din
  Din prövning är min
  Genom eld, genom vatten
  Genom levnadens strid


  Say, is there anything more beautiful than brothers in arms?
  Now that everything seems to fall apart, the time of the test comes
  And my test is yours
  Your test is mine
  Through fire, through water
  Through the battle of life


  Om jag faller ur ledet så ber jag dig ställ mig tillrätta
  och tappar jag steget så ber jag dig mig driva på
  Ty min väg är din väg, är alltid den rätta
  och är du ej med är du mot oss
  Om än regeln tycks hård är den lätt att förstå
  och lika för alla ändå


  If I fall off the path, I ask you to stand me back up
  And should I lose my way, I ask you to encourage me
  Because my way is your way, it‘s always the right way
  And who isn‘t with us is against us
  If that rule seems hard, it‘s easy to understand
  and the same for all


  Säg finns det nåt skönare än bröder i strid?
  Trots en hel värld emot oss, i förgängelsens tid
  Och min framgång är din
  Din framgång är min
  Genom eld, genom vatten
  Genom levnadens strid


  Say, is there anything more beautiful than brothers in arms?
  Despite a whole world against us in the time of transcience
  And my success is yours
  Your success is mine
  Through fire, through water
  Through the battle of life


  Jag täcker för dig
  Vi står skuldra vid skuldra
  Om detta är slutet så ber jag valkyriorna komma
  Och skulle jag falla och du överleva
  så ber jag dig se till min kvinna och till min avkomma
  Och låt det stå skrivet inför efterlivet att vi aldrig nånsin vek ned oss
  Mot ära, mot framgång, mot frihet, mot död
  Mot solnedgången så röd....


  I protect you
  We stand shoulder to shoulder
  If this is the end, I ask the valkyries to come
  And if I should fall and you should survive
  I ask you to take care of my woman and my descendants
  And let it be written for posterity that we never withdrew
  Toward honour, toward success, toward freedom, toward death
  Toward the sundown so red...


  Säg finns det nåt skönare än bröder i strid?
  I försvar eller anfall
  I fred eller krig
  Ty min ära är din
  Din ära är min
  Genom eld, genom vatten
  Genom levnadens strid
  Genom dag, genom natten
  I vår grav får vi frid


  Say, is there anything more beautiful than brothers in arms?
  In defence or attack
  In peace or war
  For my honour is yours
  Your honour is mine
  Through fire, through water
  Through the battle of life
  Through day, through night
  In our grave do we find peace
   
 7. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  6. Vårdröm // Spring dream

  Har du drömmarna kvar?
  Fast du ger och dom tar
  Om du tror det blir lätt blir det svårt
  Ty det här är blott början och snart blir det hårdare hårt


  Do you have those dreams left?
  Even though you give and they take
  When you think it gets easier it gets more difficult
  Because this is just the beginning and soon it gets much harder


  Minns du ungdomens dar
  Har du planerna kvar?
  Allt det där som nu aldrig blir av
  Och då nu våren passerat, så står du nu där…
  Varje steg är ett steg mot din grav


  Do you remember the days of your youth
  Do you still have those plans?
  All those things that will now never come to pass
  And now that spring is over, there you stand...
  Every path a path to your grave


  Liksom sol smeker hav
  Sommaren glänser om våren
  När det spirar och växer i planta och frö
  När allting ännu kan bli av...
  Liksom sol smeker hav
  Sommaren glänser om våren
  Skall du gå in i natten - håll huvudet högt
  Ty blott en sak är säker;
  En dag är din boning en grav


  Like the sun caresses the sea
  Summer glows from spring
  When there‘s burgeoning and growth in young plants and seeds
  When everything can still happen
  Like the sun caresses the sea
  Summer glows from spring
  If you have to go into the night - hold your head up high
  Because only one thing is sure:
  One day you shall lie in a grave


  Har du livslusten kvar
  genom jämngråa dar
  fast du vet att du inget får kvar?
  Vad du än drar ihop skall de ta från dig allt vad du har


  Do you have lust for life left
  Through bland grey days
  Even though you know you will keep nothing?
  Whatever you draw together they will take from you
  Everything you have


  Du blir skuldernas slav
  ifrån vagga till grav
  Intet spår av dig skall finnas kvar
  Blott din avkomma fjättrad vid hjulet - som du
  På den plats där du själv klivit av


  You become a slave to debts
  From cradle to grave
  No trace of you will remain
  Only your descendants, tied to the wheel - like you
  In the place you yourself left


  Liksom sol smeker hav
  Sommaren glänser om våren
  När det spirar och växer i planta och frö
  När allting ännu kan bli av...
  Liksom sol smeker hav
  Sommaren glänser om våren
  Skall du gå in i natten - håll huvudet högt
  Ty blott en sak är säker;
  En dag är din boning en grav


  Like the sun caresses the sea
  Summer glows from spring
  When there‘s burgeoning and growth in young plants and seeds
  When everything can still happen
  Like the sun caresses the sea
  Summer glows from spring
  If you have to go into the night, hold your head up high
  Because only one thing is sure;
  One day you shall lie in a grave
  Last edited by Albruna; 06-16-2020 at 04:58 AM.
   
 8. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  7. Läk dig själv // Heal yourself

  I en avkrok så bister och kall
  Härjad av köld och svält
  Av armod och nöd
  där den som blivit trött eller sjuk
  fick skrapa barken av träd
  för att fylla sin buk


  In a desolate area so severe and cold
  Ravaged by cold and hunger
  By poverty and need
  Where those who became tired or sick
  had to scrape the bark off trees
  to fill their stomachs


  Där har dom som gått förr mig fått klamra sig fast
  Vid en livsväv så snårig och svår
  Och från inlandets rötter så hör jag en röst
  Som vill ge sina råd när det nu blåser hårt


  There those who came before me had to hold on tight
  To a life-thread so overgrown and hard
  And from the roots of the inland I hear a voice
  That wants to give advice now that the wind blows fiercely


  'Läk dig själv, i den mån det nu går
  Ty för oss är det ingen som gråter
  Läk dig själv, i den mån det nu går
  Ty för oss är det ingen som gråter
  Läk dig själv, i den mån det nu går
  Ty för oss är det ingen som gråter
  Läk dig själv, i den mån det nu går
  Ty för oss är det ingen som gråter ändå'


  ‘Heal yourself, as well as you can
  Because no one will cry for us
  Heal yourself, as well as you can
  Because no one will cry for us
  Heal yourself, as well as you can
  Because no one will cry for us
  Heal yourself, as well as you can
  Because no one will cry for us anyway‘


  I söder fanns lador med spannmål
  Det sändes västerut, som foder för häst och för fä
  men‘s i norr fick vi svälta
  Då det var nödår i Norrland
  fick vi svälta ifred


  In the south there were barns full of corn
  It was sent to the west as feed for horses and cattle
  But we in the north had to starve
  When it was a bad year in Norrland
  we had to starve alone


  Där fick dom som gått förr mig blott klamra sig fast
  Vid en livsväv så snårig och svår
  Och från inlandets rötter så hörs åter den röst
  Som vill ge sina råd när det nu blåser hårt


  Then those who came before me could only hold on tight
  To a life-thread so overgrown and hard
  And from the roots of the inland I hear the voice again
  That wants to give advice now that the wind blows fiercely


  Fall nu, regn
  Giv oss åter en grönskande äng
  Giv oss näring igen
  Fall nu, regn
  Giv oss åter en grönskande äng
  Låt det växa igen


  Fall now, rain
  Give us again a greening meadow
  Give us food again
  Fall now, rain
  Give us again a greening meadow
  Let it grow again
  Last edited by Albruna; 05-19-2020 at 04:33 PM.
   
 9. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  8. Dit anden går // Where the spirit goes

  Låt mig få komma hit och vila
  Jag är till märgen trött
  De krafter jag haft de har nu sinat
  Och se, nu kommer mörkret


  Let me come here to rest
  I'm tired to the marrow
  The strength I had is now gone
  And behold, here comes the darkness


  Låt mig få ligga här och andas
  Mitt huvud vid ditt bröst
  Lång är den väg som jag har vandrat
  Men här finns frid och stillhet


  Let me lie here, just breathing
  My head against your chest
  Long is the path I have wandered
  But here is peace and stillness


  Dit anden går...

  Where the spirit goes...
   
 10. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  9. Lidandets väg - intro // The path of suffering - intro

  Arma människa
  Bind ditt gissel
  Gråt och smärta
  Tandagnissel


  Poor human
  Bind your scourge
  Cry and suffer
  Gnashing teeth
   
 11. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  10. Lidandets väg // The path of suffering

  Har du vandrat i skogar och bergen allén
  långt från celler av glas och betong
  Har du smakat på kraften av urberg och sten
  Har du lyssnat till myrtallens sång


  Have you wandered in forests and mountains alone
  far from cells of glass and concrete
  Have you tasted the power of primeval mountain and stone
  Have you listened to the song of the pine tree?


  Kan du känna hur tidshjulet vrider sig nu
  Kan du känna hur allting förskjuts
  Kan du känna hur allting i just detta nu
  bara rämnar och går mitt itu, vi har nått vägens sl.ut


  Can you feel how the wheel of time turns now
  Can you feel how everything is unsettled
  Can you feel how everything in the here and now
  just tears and breaks, we have reached the end of the path


  Så håll dig stark i anden nu
  Vi viker in på lidandets väg
  Låt en spelman klä sorgen i toner
  för snart stå jag ensammen kvar
  Ensammen kvar…


  So be strong in spirit now
  We embark upon the path of suffering
  Let a minstrel clothe sorrow in notes
  for soon I will be left standing alone
  Standing alone…


  Ty se, Imperiet faller nu
  Av allt du känner skall intet bli kvar
  Har du något du älskar så ger jag mitt råd;
  håll fast det du har
  Snart finns ingenting kvar
  Ingenting kvar...
  Vi står ensamma kvar


  For see, the empire falls now
  Of all you know, nothing shall remain
  If you have something you love, then take my advice;
  Hold tight what you have
  Soon nothing will be left
  Nothing left…
  We’ll be left standing alone


  Har du inte sett nödår så får du det nu
  och den svält du ej känt kommer nu
  Har du inte noterat förråden är sl.ut
  Snart har tider du har runnit ut


  If you have not known hard years, you will now
  And the hunger you have not felt comes now
  Have you not noticed that the stockpiles are empty
  Soon the time you have will be over


  Då nu okända gudar sina offer berett
  Då nu massorna lidandet valt
  Är det blott den som utanför ramverket sett
  som förstår att det misstag som görs nu kan vara fatalt


  Now that unknown gods have prepared their sacrifices
  Now that the masses have chosen suffering
  Only those who have looked outside over the rim
  understand that any error made can now be deadly


  Så håll dig stark i anden nu
  Vi viker in på lidandets väg
  Låt en spelman klä sorgen i toner
  för snart stå jag ensammen kvar
  Ensammen kvar…


  So be strong in spirit now
  We embark upon the path of suffering
  Let a minstrel clothe sorrow in notes
  for soon I will be left standing alone
  Standing alone…


  Ty se, Imperiet faller nu
  Av allt du känner skall intet bli kvar
  Har du något du älskar så ger jag mitt råd;
  håll fast det du har
  Snart finns ingenting kvar
  Ingenting kvar...
  Vi står ensamma kvar


  For see, the empire falls now
  Of all you know, nothing shall remain
  If you have something you love, then take my advice;
  Hold tight what you have
  Soon nothing will be left
  Nothing left…
  We’ll be left standing alone


  Arma människa
  Bind ditt gissel
  Gråt och smärta
  Tandagnissel


  Poor human
  Bind your scourge
  Cry and suffer
  Gnashing teeth


  Sjung vackert om skogarnas och älvarnas land
  Sjung vackert fast allting tar sl.ut
  Sjung vackert om älvdalens grusklädda strand
  Håll fast vid varenda minut


  Sing beautifully of the land of forests and rivers
  Sing beautifully even though everything ends
  Sing beautifully of the stony shores of river dales
  Hold on to every single minute


  Sjung vackert om frihet och vildmarkens prakt
  Sjung vackert om älvar och fjäll
  Sjung vackert om naturens slutgiltiga makt
  Sjung vackert när dagsljuset sinar i nordlandets kväll


  Sing beautifully of freedom and the glory of the wild
  Sing beautifully of rivers and hills
  Sing beautifully of nature’s ultimate power
  Sing beautifully when daylight fails in the northern evening
  Last edited by Albruna; 05-19-2020 at 04:51 PM.
   
 12. Albruna's Avatar

  Albruna said:

  Default

  11. Mitt Norrland // My Northland

  Jag ämnar nu sjunga en storvulen hymn
  Till mark som jag håller så kär
  En visa om frihet
  En visa om rymd
  Om än rimmen må va sisådär…


  I aim now to sing a grandiose hymn
  to the lands that I hold so dear
  A song of freedom
  A song of wide spaces
  Even though the rhymes may only be so-so...


  Den handlar om vidder och skogarnas land
  Om mark som är stenig och karg
  Om stugor långt utanför vildmarkens rand
  Om älgar och björnar och varg


  It speaks of open spaces and the forest land
  Of areas stony and desolate
  Of huts far outside the border of the wilderness
  Of elks and bears and wolves


  Om än ängarnes vall
  Må va mager och karg
  Och vintern se' olecklet kall


  If those meadows‘ pastures
  may be rough and poor
  And the winter so miserably cold


  I Norrland, I Norrland, är vackert ändå
  Ja där vill jag ha mina dagar
  I Norrland, I Norrland, ja där vill jag gå
  Från fjäll ned till ängar och hagar


  You, Norrland, you, Norrland, are still beautiful
  Yes, there I want to live my days
  In Norrland, in Norrland, yes there I want to go
  From hills down to meadows and pastures


  Och färdas jag utsocknes, långt från mitt hem
  Så tänjes det urstarka band
  Som för mig tillbaka till Norrland igen
  från utsocknens märkliga land


  And if I go abroad, far from my home
  The primeval strong tie tenses
  Which leads me back to Norrland again
  from the strange lands abroad


  Ty om än månglarens hand
  Må va gullprydd och grann
  så med guldet blir anden lätt arm


  For though the hand of the merchant
  May be gold-adorned and brightly coloured
  The spirit becomes poor in all the gold


  Till Norrland, till Norrland då tankarna gå
  Till salar av tallar och granar
  Till Norrland, till Norrland, till Norrland ändå
  Ja där vill jag helst av allt vara…


  To Norrland, to Norrland my mind wanders
  To the halls of firs and pines
  To Norrland, to Norrland, to Norrland anyway
  Yes, that‘s where I want to be most of all...


  I jer kanske otänkt men funde'er iblann
  Och tyck he jer märklit ändå
  All folke' som bo i ett sådant rikt land
  ska gå å wår fatti som få


  You may be forgotten but sometimes I start thinking
  And find that it‘s still strange
  That people who live in such a rich land
  shall go and be as poor as few


  Fastän fråntagen makt
  Du lider i prakt
  Och om än skändat står urberget starkt


  Though stripped of power
  You suffer in glory
  And though defiled, the primeval mountain stands strong


  Mitt Norrland, mitt Norrland, jag älskar dig så
  Och sörjer allt du kunde vara
  Mitt Norrland, mitt Norrland... Åh, hur ska det gå?
  Säg hur skall du prövningen klara?


  My Norrland, my Norrland, I love you so
  and mourn all you could be
  My Norrland, my Norrland… oh, how shall it go?
  Say, how will you pass the test?


  Mitt Norrland, mitt Norrland, jag älskar dig så
  Ja där vill jag ha mina dagar
  Mitt Norrland, mitt Norrland, mitt Norrland ändå
  Ja där vill jag dö och begravas


  My Norrland, my Norrland, I love you so
  Yes, there I want to have my days
  My Norrland, my Norrland, my Norrland after all
  Yes, there I want to die and be buried


  Ja där vill jag leva
  och verka, och dö
  Där vill jag en gång begravas


  Yes, there I want to live
  and work and die
  There I want to be buried one day
  Last edited by Albruna; 05-19-2020 at 04:58 PM.