Sud Sound System - La Radici Ca Tieni (Italian to english translation)

Thread: Sud Sound System - La Radici Ca Tieni (Italian to english translation)

Tags: None
 1. rv65 said:

  Default Sud Sound System - La Radici Ca Tieni (Italian to english translation)

  Treble-Don Rico-Terron Fabio-Nandu Popu
  **Rit**:
  Se nu te scierri mai delle radici ca tieni
  rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
  Se nu te scierri mai de du ede ca ieni
  dai chiu valore alla cultura ca tieni!
  Simu salentini dellu munnu cittadini,
  radicati alli messapi cu li greci e bizantini,
  uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,
  dimme mo de du ede ca sta bieni!
  Rico Egnu dellu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu
  e nu mbede filu no Ca l’italianu nu lu sacciu
  ca se me mintu cu riflettu parlu lu jamaicanu strittu
  perche l’importante e cu sai nu pocu de tuttu
  anche se de tuttu a fiate me ne futtu
  ma se na cosa me interessa su capace puru me fissu
  se ete quiddhru ca oiu fazzu me mintu ddhrai e fazzu cè pozzu
  perche addrhu bessere ieu ca decidu te mie stessu
  ca la vera cultura è cu sai vivere
  cu biessi testu ma sempre sensibile
  puru ca la vita ete dura è meiu sai amare
  puru quannu te pare ca ete impossibile.

  Fabio: Me la difendu, la tegnu stritta cullu core
  la cultura mia rappresenta quiddru ca é statau e ca ha benire
  Intra stu munnu, a du nu tene chiui valore
  Ci parla diversu o de diversu ede culure!
  Te ne leanu tuttu puru la voglia de amare,
  cussi ca tanta gente a pacciu modu stae a regire!
  Te ne leanu tuttu puru le ricchie pe sentire,
  ci chiange e chiede aiutu pe li torti ca stae a subire
  Te ne leanu puru la terra de sutta li piedi,
  se cattanu tuttu quiddru a cui tie nci tieni
  Me dispiace pe tuttu quiddru ca ne sta gliati
  Ma stamu ancoraa quai, de quai nu ne limu mai sciuti!

  Rit.

  Nandu: E riu della terra a du nce sempre lu sule
  a du la gente cerca umbra ca la po defrescare.
  Stae scrittu sulle petre quiddru ca aggiu capire
  su parole antiche percé l’uomu nu po cangiare!
  Memoria ede cultura e bede quistu ca ole:
  recorda ce ha successu cussì pueti capire
  lu boia denta vittima puru dopu menz’ura
  ma la vittima denta boia se nu tene cultura!
  Su ste radici nui stamu ben radicati
  ni fannu amare populi mai canusciuti
  ni scosta de ci medita l’odiu e la guerra
  ma de sti criminali la mente mia nu se scerra!

  Treble: Difendila!
  Quannu poi difendila!
  E’ la terra toa, amala e difendila!
  Ntorna moi, difendila!
  Quannu poi difendila!
  E’ la terra toa, amala e difendila! De cine?
  De ci ole cu specula e corrompe, difendila!
  De ci ole sfrutta l’ignoranza, difendila!
  De ci ole svende l’arte noscia, difendila!
  De ci nu bole crisca ancora, difendila!
  Pe ci nu tene chiù speranza, difendila!
  Pe ci ha rimastu senza forza, difendila!
  Pe ci nu pote ma nci crite, difendila!
  Pe ci nu te pote secutare, difendila!


  Rico: Egnu de lu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu
  e nu bete pecce ca l’Italianu nullu sacciu
  ca se buenu me recordu do parole de woolof africanu
  chep gen è lu risu cullu pisce ca se mangia culle manu
  e “mu nu mu cu bbai” vuol dire nun ne pozzu fare a menu
  e ”man gi dem man gi dem” vuol dire sciamu moi sciamu
  a du ete ca uei basta ca rispettu purtamu
  e ca ne facimu rispettare pe quiddhri ca simu
  ca la cultura vera è cu sai itere
  la realtà pe quiddhra ca ete sia ca è facile sia ca è difficile
  la vera cultura è cu sai capire
  ci tene veramente besegnu ci ete lu chiu debole

  Fabio: Me la difendu, stritta e forte cullu core
  quista e’ la poesia ca crea sta terra cull’amore.
  Quiddra ca muti, tenenu modu te sentire
  grazie a ci la porta in giru oci a quai la po saggiare.

  Nandu: E riu della terra a du nce sempre lu sule
  e alla gente ca ria nci pensa sempre lu mare!
  A quai stae scrittu sulle petre ce aggiu capire
  cercu cu te le spiegu, perché nu ta scerrare!

  Treble: Difendila!
  Quannu poi difendila!
  E’ la terra toa, amala e difendila!
  Ntorna moi, difendila!
  Quannu poi difendila!
  E’ la terra toa, amala e difendila!

  Rit.

  Title says it all but I can't speak italian but speak english. I found them through a gigi d'agostino remix of this song. It's based on lu rusciu te lu mare an old puglese song. Any help would be great.
   
 2. Alia's Avatar

  Alia said:

  Default

  that's some kind if dialect, not a clear italian/
   
 3. honey in the sunshine said:

  Default

  I can't help you right now, but my boyfriend is from that part of Italy and he speaks pugliese. I'll ask him for a translation because there are a lot of words I don't understand.
   
 4. tzina772000's Avatar

  tzina772000 said:

  Default

  Se nu te scierri mai delle radici ca tieni
  if you never forget your roots
  rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
  rispect also those of the foreign countries
  Se nu te scierri mai de du ede ca ieni
  If you never forget where you come from
  dai chiu valore alla cultura ca tieni!
  [/b]you give more value to your coulture[/b]
  Simu salentini dellu munnu cittadini,
  we are from Salento citizens of the world
  radicati alli messapi cu li greci e bizantini,
  established in Messapi, with the Greeks and the Bizantines
  uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,
  united in this style today with the Jamaicans
  dimme mo de du ede ca sta bieni!
  tell me now where are you coming from
  Rico Egnu dellu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu
  Rico Egnu from Salento and when I sing I talk in dialect
  e nu mbede filu no Ca l’italianu nu lu sacciu
  and I don't care if I don't know Italian
  ca se me mintu cu riflettu parlu lu jamaicanu strittu
  but when I think I talk strict Jamaican*
  perche l’importante e cu sai nu pocu de tuttu
  because the important thing is to know a little bit of everything
  anche se de tuttu a fiate me ne futtu
  even if I don't give a sh*t about everything
  ma se na cosa me interessa su capace puru me fissu
  but if I'm interested in something I am stuck on that
  se ete quiddhru ca oiu fazzu me mintu ddhrai e fazzu cè pozzu
  if it's something I want to do, I do whatever I can
  perche addrhu bessere ieu ca decidu te mie stessu
  because I have to be the one that will decide about myself
  ca la vera cultura è cu sai vivere
  that the true culture is knowing to live
  cu biessi testu ma sempre sensibile
  be tough but always sensible
  puru ca la vita ete dura è meiu sai amare
  even if life is hard it's better to know how to love
  puru quannu te pare ca ete impossibile.
  even when that this is impossible

  Fabio: Me la difendu, la tegnu stritta cullu core
  Fabio:But I diffend her, I hold her tight with the heart
  la cultura mia rappresenta quiddru ca é statau e ca ha benire
  my coulture represents that that has being and that that is to come
  Intra stu munnu, a du nu tene chiui valore
  in this world, where there are no values anymore
  Ci parla diversu o de diversu ede culure!
  who talks differently and who is of different colour
  Te ne leanu tuttu puru la voglia de amare,
  They take everything away from you, also the desire to love
  cussi ca tanta gente a pacciu modu stae a regire!
  so many people react in a crazy way
  Te ne leanu tuttu puru le ricchie pe sentire,
  They take everything away from you even the ears to hear
  ci chiange e chiede aiutu pe li torti ca stae a subire
  there are those that cry for help for all the mistakes that had to affront
  Te ne leanu puru la terra de sutta li piedi,
  they take away from you also the earth under your feet
  se cattanu tuttu quiddru a cui tie nci tieni
  they buy everything that you care about
  Me dispiace pe tuttu quiddru ca ne sta gliati
  I am really sorry for all the things that you are taking away from us
  Ma stamu ancoraa quai, de quai nu ne limu mai sciuti!
  but we are still here,we will never go awayfrom here

  Rit.

  Nandu: E riu della terra a du nce sempre lu sule
  Nando:And I arrive from the land where there is always the sun
  a du la gente cerca umbra ca la po defrescare.
  and here the people are searching the shade to freshen up
  Stae scrittu sulle petre quiddru ca aggiu capire
  The stonesnarrate the things I have to understand
  su parole antiche percé l’uomu nu po cangiare!
  they are ancient words, because the man cannot change
  Memoria ede cultura e bede quistu ca ole:
  It's memory and culture we need
  recorda ce ha successu cussì pueti capire
  remember what happened it's like this that can be understood
  lu boia denta vittima puru dopu menz’ura
  the hangman becomes victim even after half an hour
  ma la vittima denta boia se nu tene cultura!
  but the victim becomes hangman if it hasn't got coulture
  Su ste radici nui stamu ben radicati
  on these roots we are established for good
  ni fannu amare populi mai canusciuti
  that make us love people that we don't know
  ni scosta de ci medita l’odiu e la guerra
  and drive us away from whom meditates hate or war
  ma de sti criminali la mente mia nu se scerra!
  of this criminals my mind doesn't forget

  Treble: Difendila!
  Quannu poi difendila!
  whenever you can diffend her
  E’ la terra toa, amala e difendila!
  it's your land, love her and diffend her
  Ntorna moi, difendila!
  return now, diffend her
  Quannu poi difendila!
  whenever you can diffend her
  E’ la terra toa, amala e difendila! De cine?
  it's your land, love her and diffend her!From whom?
  De ci ole cu specula e corrompe, difendila!
  From whom wants to speculate and bribe, diffend her
  De ci ole sfrutta l’ignoranza, difendila!
  from who wants to take advantage of the ignorance, diffend her
  De ci ole svende l’arte noscia, difendila!
  from whom wants to sell our art, diffend her
  De ci nu bole crisca ancora, difendila!
  from who doesn't want to evolve,diffend her
  Pe ci nu tene chiù speranza, difendila!
  for the one that doesn't have any hope anymore, diffend her
  Pe ci ha rimastu senza forza, difendila!
  for whom has remained without any forces, diffend her
  Pe ci nu pote ma nci crite, difendila!
  For who cannot but believes, diffend her
  Pe ci nu te pote secutare, difendila!
  for who cannot follow us,diffend her


  Rico: Egnu de lu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu
  Rico:I come from Salento and when I sing I talk in dialect
  e nu bete pecce ca l’Italianu nullu sacciu
  and I dont' care if I don't know the Italian
  ca se buenu me recordu do parole de woolof africanu
  and if I can I remember two words of african woolof
  chep gen è lu risu cullu pisce ca se mangia culle manu
  chep gen is the rise that is eaten with the hands
  e “mu nu mu cu bbai” vuol dire nun ne pozzu fare a menu
  and “mu nu mu cu bbai” means I cannot do without
  e ”man gi dem man gi dem” vuol dire sciamu moi sciamu
  and ”man gi dem man gi dem” means let's go now
  a du ete ca uei basta ca rispettu purtamu
  and wherever you are it's enough if you show respect
  e ca ne facimu rispettare pe quiddhri ca simu
  and make others respect us for who we are
  ca la cultura vera è cu sai itere
  because the true coulture is to know to laugh
  la realtà pe quiddhra ca ete sia ca è facile sia ca è difficile
  reality for what it is easy or hard
  la vera cultura è cu sai capire
  the true coulture is to know how to understand
  ci tene veramente besegnu ci ete lu chiu debole
  who is in need and who is truly weak

  Fabio: Me la difendu, la tegnu stritta cullu core
  Fabio:But I diffend her, I hold her tight with the heart
  quista e’ la poesia ca crea sta terra cull’amore.
  this is the poetry that this land creates with love
  Quiddra ca muti, tenenu modu te sentire
  the one that the mute, have the way to listen
  grazie a ci la porta in giru oci a quai la po saggiare.
  thanks to whom takes her around here can taste it

  Nandu: E riu della terra a du nce sempre lu sule
  Nando:And I arrive from the land where there is always the sun
  e alla gente ca ria nci pensa sempre lu mare!
  and of the people that come always it's the sea that takes care of them
  A quai stae scrittu sulle petre ce aggiu capire
  and here whatever I need to understand is witten on the stones
  cercu cu te le spiegu, perché nu ta scerrare!
  I'm trying to explain it to you, because you mustn't forget it

  Treble: Difendila!
  Diffend her
  Quannu poi difendila!
  Whenever you can diffend her
  E’ la terra toa, amala e difendila!
  It's your land , love her and diffend her
  Ntorna moi, difendila!
  Return now,diffend her
  Quannu poi difendila!
  Whenever you can diffend her
  E’ la terra toa, amala e difendila!
  It's your land , love her and diffend her
  __________________________________________________ _______________
  I done it all!!!!
  Honey in the sunshine, Pugliese is not a dialect. In Puglia (the region) there are many dialects. Barese, Salernitano, Foggiano are the main 3, and from that and on in every village/town there are diversifications (mostly in the pronounciation). So as the Italians would say "E' un macello!!!!"
   
 5. Alia's Avatar

  Alia said:

  Default

  but ........... how can that understand those, who study italian ??? can u please tell me, how is it possible to figure out in the dialect? i mean, to understand it? people should only live there so that to understand? maybe there are some books or so?
  PS/ anyway, literary language understands everyone .... why don't people speak "clear" language?
  Alia
   
 6. tzina772000's Avatar

  tzina772000 said:

  Default

  I did studied it from pretty close enough, I was in Puglia for 6 years so that is all I heard every day, wherever I went (even in the University, I had a professor that was doing the lesson from start till the end in dialect ).
  There are books in Italy where you can study the dialects from, but there are also Italian sites with poems in dialects, and phrases.
  They don't speak clear language, because it's their culture. That is that gives colour and inanimates the words. From the way an Italian says (and moves his hands) 'oh ce vuoi' you can understand if his angry, happy or whatever.
   
 7. Alia's Avatar

  Alia said:

  Default

  sure, that's right ))) esp about the way he moves his hands ) that can be sometimes so so funny !
  dialect can be the part of the culture, but the literary language anyway, i think the main thing/ i know a bit of piemontese, also it's close to french, so lots of the same words/ I've really seen the dictionary "piemontese-italiano" of 1905 ! Can u please tell me, how did u begin? u came to Italy without knowing the dialect i think/ was it difficult to figure out?
  Alia
   
 8. tzina772000's Avatar

  tzina772000 said:

  Default

  Yessssssssssssssss. Try and understand the first semester Algorithms and data structures in dialect that not even all the Italians understood
  From then and on I started asking all the Baresi, what does this mean what does that mean. Until I learned some
   
 9. Coco's Avatar

  Coco said:

  Default

  hello, can any one translate Eros Ramazotti's song to English:

  Piu Che Puoi

  Guarir non e' possibile
  la malattia di vivere
  sapessi com'e' vera questa cosa qui

  E se ti fa soffrire un po' puniscila vivendola
  e' l'unica maniera sorprenderla cosi'...
  Piu' che puoi, piu' che puoi
  afferra questo istante e stringi
  piu' che puoi, piu' che puoi
  e non lasciare mai la presa
  c'e' tutta l'emozione dentro che tu vuoi
  di vivere la vita piu' che puoi

  You've got one chance, the gift to feel
  love's deepest pain you cannot heal
  it shatters every memory that you
  keep inside

  I tell you this because I know
  protect what's dear, don't trade your soul
  'cause there's nothing left around you
  there's no place left to go

  All you can, all you can
  you gotta take this life and live it
  all you can, all you can
  never let it go
  'cause there's one thing in this life I understand,
  ooh

  Siamo noi, siamo noi
  che abbiamo ancora voglia di stupire noi
  siamo noi
  che la teniamo sempre accesa
  quest'ansia leggerissima che abbiamo poi
  di vivere la vita piu' che puoi

  Respira profondo
  apri le tue braccia al mondo
  e abbraccia tutto quello che ci sta
  tutta l'emozione che ci sta

  All you can, all you can
  you gotta take this life and live it
  all you can
  all you can
  and never let it go
  'cause there's one thing in this life I understand,
  ooh

  Piu' che puoi, piu' che puoi
  afferra questa vita e stringi piu' che puoi
  piu' che puoi
  e non lasciare mai la presa
  c'e' tutta l'emozione dentro che tu vuoi
  di vivere la vita piu' che puoi
  di vivere la vita
  piu' che puoi

  Thank you
   
 10. tzina772000's Avatar

  tzina772000 said:

  Default

  Piu Che Puoi
  the more you can

  Guarir non e' possibile
  To be cured is not possible
  la malattia di vivere
  (from) the illness of living
  sapessi com'e' vera questa cosa qui
  if only you knew, how much is true this thing here

  E se ti fa soffrire un po' puniscila vivendola
  and if she makes you suffer a little punish her by living
  e' l'unica maniera sorprenderla cosi'...
  it's the only way, surprise her in this manner
  Piu' che puoi, piu' che puoi
  the more you can, the more you can
  afferra questo istante e stringi
  Grab this instant and hold tight
  piu' che puoi, piu' che puoi
  the more you can, the more you can
  e non lasciare mai la presa
  and never let go the grab
  c'e' tutta l'emozione dentro che tu vuoi
  all the emotion that you want is inside
  di vivere la vita piu' che puoi
  to live life the more you can

  You've got one chance, the gift to feel
  love's deepest pain you cannot heal
  it shatters every memory that you
  keep inside

  I tell you this because I know
  protect what's dear, don't trade your soul
  'cause there's nothing left around you
  there's no place left to go

  All you can, all you can
  you gotta take this life and live it
  all you can, all you can
  never let it go
  'cause there's one thing in this life I understand,
  ooh

  Siamo noi, siamo noi
  it's us, it's us
  che abbiamo ancora voglia di stupire noi
  that have still the want to astonish ourselves
  siamo noi
  it's us
  che la teniamo sempre accesa
  that hold her still lit up
  quest'ansia leggerissima che abbiamo poi
  this wightless anxiety that we have afterall
  di vivere la vita piu' che puoi
  of living the life the more you can

  Respira profondo
  breath deeply
  apri le tue braccia al mondo
  open your arms to the world
  e abbraccia tutto quello che ci sta
  and hug all that there is
  tutta l'emozione che ci sta
  all the emotion that there is

  All you can, all you can
  you gotta take this life and live it
  all you can
  all you can
  and never let it go
  'cause there's one thing in this life I understand,
  ooh

  Piu' che puoi, piu' che puoi
  The most you can,the most you can
  afferra questa vita e stringi piu' che puoi
  grab this life and hold tight the more you can
  piu' che puoi
  the more you can
  e non lasciare mai la presa
  and never let go of the grab
  c'e' tutta l'emozione dentro che tu vuoi
  all the emotion that you want is inside
  di vivere la vita piu' che puoi
  to live life the more you can
  di vivere la vita
  to live life
  piu' che puoi
  the more you can
   
 11. Coco's Avatar

  Coco said:

  Default

  Quote Originally Posted by tzina772000 View Post
  Piu Che Puoi
  the more you can

  Guarir non e' possibile
  To be cured is not possible
  la malattia di vivere
  (from) the illness of living
  sapessi com'e' vera questa cosa qui
  if only you knew, how much is true this thing here

  E se ti fa soffrire un po' puniscila vivendola
  and if she makes you suffer a little punish her by living
  e' l'unica maniera sorprenderla cosi'...
  it's the only way, surprise her in this manner
  Piu' che puoi, piu' che puoi
  the more you can, the more you can
  afferra questo istante e stringi
  Grab this instant and hold tight
  piu' che puoi, piu' che puoi
  the more you can, the more you can
  e non lasciare mai la presa
  and never let go the grab
  c'e' tutta l'emozione dentro che tu vuoi
  all the emotion that you want is inside
  di vivere la vita piu' che puoi
  to live life the more you can

  You've got one chance, the gift to feel
  love's deepest pain you cannot heal
  it shatters every memory that you
  keep inside

  I tell you this because I know
  protect what's dear, don't trade your soul
  'cause there's nothing left around you
  there's no place left to go

  All you can, all you can
  you gotta take this life and live it
  all you can, all you can
  never let it go
  'cause there's one thing in this life I understand,
  ooh

  Siamo noi, siamo noi
  it's us, it's us
  che abbiamo ancora voglia di stupire noi
  that have still the want to astonish ourselves
  siamo noi
  it's us
  che la teniamo sempre accesa
  that hold her still lit up
  quest'ansia leggerissima che abbiamo poi
  this wightless anxiety that we have afterall
  di vivere la vita piu' che puoi
  of living the life the more you can

  Respira profondo
  breath deeply
  apri le tue braccia al mondo
  open your arms to the world
  e abbraccia tutto quello che ci sta
  and hug all that there is
  tutta l'emozione che ci sta
  all the emotion that there is

  All you can, all you can
  you gotta take this life and live it
  all you can
  all you can
  and never let it go
  'cause there's one thing in this life I understand,
  ooh

  Piu' che puoi, piu' che puoi
  The most you can,the most you can
  afferra questa vita e stringi piu' che puoi
  grab this life and hold tight the more you can
  piu' che puoi
  the more you can
  e non lasciare mai la presa
  and never let go of the grab
  c'e' tutta l'emozione dentro che tu vuoi
  all the emotion that you want is inside
  di vivere la vita piu' che puoi
  to live life the more you can
  di vivere la vita
  to live life
  piu' che puoi
  the more you can
  hey, that was quick. thank you very much..

  take care
   
 12. devilspawn666 said:

  Default

  sick m8