Results 1 to 11 of 11

Thread: Trist (Cze)

 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Oct 2007
  Thanks
  12
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Trist (Cze)

  Hello, could someone translate the following lyrics as well as few titles ?

  Samota

  Stojím sám uprostřed ledové pustiny,

  mráz trhá živoucí obrazy slunečních paprsků.

  Kráterový nadpozemský prostor obklopen věčným vakuem,

  já, pánem své Samoty, neznám více než sebe.  Řezající chladná ozvěna kosmického větru

  šeptá pravdu o své nekonečnosti a nicotě.

  Závan poté v tichosti se rozplývá v éteru

  a já budu naslouchat navždy těm hlasům.  Stojím sám nad svým hrobem a spatřuji symbol,

  vidím svou mrtvolu, která uhnívá mi pod nohama.

  Rozplývající se život v krvavé lázni pustoty,

  bodavý pocit starých ran na paži...  Život nidky nebyl.

  Jen snění...


  Modrý žal

  Niterný žal, strhávající světlé zdivo lidskosti,

  pálí na popel víru v svět a pohřbívá jsoucno.

  V hořké melancholii pozvedá kalich krve

  a kropí hroby mrtvých stínů.  Život se musí rozplynout do věčného snu,

  odkud perutě tmavých nočních krizí přinášejí prach jistoty.  Měsíční svit a temnota skrze seschlé stromy jsou obrazem skleslosti,

  která vládne pustému kraji nesvětského snu.  Modravé cesty snových dálek,

  černá spleť trnového labyrintu

  a osvětlený beton z městských lamp.

  Věčná dálka topící se ve víru závratí.


  Stíny

  Zasněženou stezkou k hřbitovu mrtvých stínů,

  stezkou do mlhového oparu černé noci.

  Zde se schází jen stíny a všichni smutní, padlí.

  Stromy se svou pohřební vůní naříkají.  Kraj bez světel, nekončící temnota při žalostných pomnících,

  bolestné rány jedovatých trnů rudých oblak.

  Nemocný pták krouží nade mnou a zpívá chmurnou píseň o melancholii.

  Hřbitov skleslých poutníků, zapomenutý svět noční černoty.  Cesty bez jediné zapálené svíce,

  staré náhrobky zapadlé ve sněhu,

  nicotný majestát.

  Hřbitov mrtvých stínů, hřbitov života.


  Sebevražední Andělé I

  V časech bolestné skleslosti,
  kdy okamžik je věčností,
  já prosím o vykoupenď,
  prosím své sebevražedné anděly o vykoupení...

  Oni natahují pomocnou ruku
  k věčnému odchodu, vznešenému,
  do rozplynutí se v nicotě.
  Mí drazí sebevražední andělé...

  Nikdy mě nezklamou,
  cestami hřbitovem mrtvých stínu,
  mrtvého života v mrtvém kraji.
  Mí drazí sebevražední andělé...


  Sebevražední Andělé II

  Život je bolest
  trnový labyrint
  není cesty zpět
  Ó, mí drazí sebevražední andělé!

  Já selhávám v životě
  jedině vy nade mnou stojite
  já vás neopustím a vy neo pustíte mě,
  mí drazí sebevražední andělé...

  Snové prožívání reality,
  zoufalství z nedostatku lásky
  beznadějný život plný strádání
  mí drazí, přilet'te mi na pomoc!!!


  Poslední Cesta

  Temnými uličkami deštné
  Olomouce,
  nad horizontem perutě sebevražedných andělů,
  ztracen v slzách nebes,
  ztracen v beznaději poslední cesty,
  na konci nás čeka vykoupení,
  Temnota je mým sluncem!
  Jen jít za svým sluncem!

  Skrze pohřebiště mrtvé víly,
  břitvou si drásám telo,
  moje krev patří andělům...
  Já nemůžu přestat,
  jen dále,
  vice krve,
  jen tak dále,
  topit se ve své krui!

  Trnový Labyrint

  Bolest,
  žal,
  zapomnění,
  temnota,
  sněni,
  krev,
  beznaděj,
  Samota,
  noc,
  město,
  zvony,
  mlhové pole,
  nicota,
  perutě...  And here are some titles:
  Pohřeb Světel
  Ve snech nekrvácím
  Chronický Pocit Prázdnoty
  Monotonie Tmy

  Thanks

 2. #2
  Junior Member Caym's Avatar
  Join Date
  Aug 2008
  Thanks
  1
  Thanked 12 Times in 10 Posts

  Quote Originally Posted by Leviathan View Post
  Hello, could someone translate the following lyrics as well as few titles ?

  Thanks
  Loneliness

  I’m standing alone in the middle of a frozen waste land
  freeze is tearing the living pictures drawn by the sunbeams
  Cratered unearthly space surrounded by an eternal vacuum,
  I , the master of my own Loneliness, don’t know more than myself.

  Sawing cold resonance of a cosmic wind
  is whispering the truth about its own endlessness and nothingness.
  Than the gust feathers away in the ether
  and I will listen to these voices forever.

  I am standing alone above my own tomb and I can see the symbol,
  I can see the corpse of mine that is rotting off beneath my feet.
  The life feathering away in the bloody spa of the waste land,
  waspish feeling of the old wounds on my arm…  The life itself never was
  Just dreamery…


  Blue grief
  Inner grief, pulling away the light walling of humanity,
  is burning the belief in the world to ashes and is burying existence.
  In the bitter melancholy is lifting up the chalice full of blood
  and sprinkles the tombs of dead shadows.

  The life must feather away into an eternal dream,
  from where the sails of dark nightly crises brings a gust of a safety.

  The moonlight and the darkness seen through the dried-up trees are the symbol of despair,
  that is ruling the waste land of the none-profane dream.


  Bluish ways of the dreamy distances,
  black tangle of the spinous labyrinth
  and a concrete illuminated by the city lamps.
  Eternal distance drowning in the whorl of dizziness.


  Shadows
  Throuhg the snowy footpath to the graveyard of the dead shadows,
  through the footpath into the misty vapour of the black night.
  This is the place where only shadows and all the mourners, dead are gathering.
  Trees with the smell of funerals are weeping .


  Land without lights, endless darkness by the grievous memorials,
  painful wounds of the venomous thorns of dark red clouds.
  An ill bird is hawking above me, singing a gloomy song about the melancholy.
  The graveyard of depressed pilgrims, forgotten world of night’s blackness.


  Ways without any lit candle,
  old snow-bounded tombstones,
  worthless majesty.
  The graveyard of dead shadows,
  the graveyard of life.


  Suicidal Angels I.

  In the ages of painful melancholia,
  when the twinkle is an eternity,
  I am begging for a redemption,
  I am begging my suicidal angels for the redemption…

  They are giving me their helping hands
  to the eternal departure, noble,
  melting away in the nothingness.
  My dear suicidal angels…

  They will never ever dissapoint me,
  through the graveyard‘s ways of the dead shadows,
  dead life in the dead land.
  My dear suicidal angels…


  Suicidal Angels II.

  Life is pain
  thorny labyrinth
  there’s no way back
  Oh, my dear suicidal angels!

  I am failing in life
  only you are standing by me side
  I won’t leave you and you won’t leave me,
  my dear suicidal angels…

  Dreamy living of the reality,
  despair because of the lack of love
  hopeless life full of misery
  my dear, fly in and help me!!!


  The Last Way

  Throuhg the alleys
  of the rainy Olomouc (name of a city)
  above the horizon are the sails of the suicidal angels,
  lost in the tears of heaven,
  lost in the despair of the last way,
  there is a redemption awating us at the end,
  the Darkness is my sun!
  Just keep going to my own sun!

  Through the graveyard
  dead fairies,
  with a razor I am scarifying my body,
  my blood belongs to the angels…
  I can’t stop myself,
  just go on,
  more blood,
  just go on,
  to drown in my own blood!

  The Thorny Labyrinth

  Pain,
  sorrow,
  oblivion,
  darkness,
  dreamery,
  blood,
  despair,
  Loneliness,
  night,
  city,
  bells,
  misty field,
  nothingness,
  sails…


  The Funeral Of Lights
  I am Bleeding In My Dreams
  Chronical Feeling Of Emptiness
  Monotone Of The Night

 3. The Following 2 Users Say Thank You to Caym For This Useful Post:
  Grind138 (10-16-2009),Leviathan (08-04-2009)

 4. #3
  Junior Member
  Join Date
  Oct 2007
  Thanks
  12
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Thanks a lot!

 5. #4
  Junior Member
  Join Date
  Oct 2007
  Thanks
  12
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Here are a few more titles:
  Za hranicí skutečnosti
  Ticho je svobodou
  Květy snových dálek

 6. #5
  Junior Member Caym's Avatar
  Join Date
  Aug 2008
  Thanks
  1
  Thanked 12 Times in 10 Posts

  Quote Originally Posted by Leviathan View Post
  Here are a few more titles:
  Za hranicí skutečnosti
  Ticho je svobodou
  Květy snových dálek
  Behind the border of reality
  Silence is a freedom
  The flowers of dreamy distances

 7. The Following 2 Users Say Thank You to Caym For This Useful Post:
  Grind138 (10-16-2009),Leviathan (10-15-2009)

 8. #6
  Junior Member
  Join Date
  Oct 2007
  Thanks
  12
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Thanks

 9. #7
  Member
  Join Date
  Jul 2009
  Thanks
  21
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Nice! black/doom metal in CZECH!! I'm always up for some extreme metal in Czech or Slovak! Haven't heard Trist yet though. I have some Russian metal (death, black, thrash, power, speed etc.) sung in Russian too!

 10. #8
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2015
  Thanks
  2
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  I would be grateful if someone translate this lyrics:

  Květy snových dálek

  Svítí ti slunce v dlaních? Jsou tak teplé a živé a já po nich toužím moje ruce jsou chladné
  a slunce mi spaluje melancholické vědomí našel jsem cestu k euforii ale každé ranní probuzení
  zabíjí touhy a já nemám tolik síly doufat tak dlouho tak dlouho probudit se do snu kde vidím
  květiny poletovat údolími stínů mých stínů mého prostoru chytám vás něžně mé snové fialky
  do studených dlaní chci vás hladit po květech se slzami v očích a pohodit do jezera smutku
  jako ten nejkrásnější nejbolestnější monument naděje fialko snová krví z mé paže ti posílám
  vzpomínkový polibek na tvou neposkvrněnost splyňme tohle léto spolu
  harmonie naděje a bolestí

  Thanks!

 11. #9
  Senior Member bandziol20's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Thanks
  7
  Thanked 52 Times in 46 Posts

  Flowers of faraway dreamlands

  Is there shining the Sun in your hands ? They're so warm and lively, and I long for them, my hands are cold and the Sun is burning my melancholic awareness,
  I've found a way to euphory, but every morning waking kills desire and I haven't got so much power to hope for so long, so long, to wake up from a dream, in which I've seen flowers flying through the valleys of the shadows, of my shadows, of my space, I catch you gently my dreamy violets into my frozen hands,
  I want to stroke your petals with my eyes in tears and drop into the lake of sorrow, as that the most beautiful, the most painful monument of hope; Oh, violet of dreams I send you the blood of my arm, the memory kiss on your virginity; this summer let's merge together a harmony of hope and pain

  ---
  I'm not a Czech, so there could be some mistakes in my translation. If you find any of them, please correct.

 12. The Following User Says Thank You to bandziol20 For This Useful Post:
  mirth (01-23-2015)

 13. #10
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2015
  Thanks
  2
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Thank you.
  Now i'm requesting help with making lyrics timing on song.
  Here is song:
  http://youtu.be/g1BM_krR2Gk
  I can only hear on 0:13 'melancholické' and on 0:18-0:22 'tak dlouho tak dlouho' but i might be wrong.

 14. #11
  Junior Member
  Join Date
  Feb 2015
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  I think the song begins: "našel jsem cestu k euforii ale každé ranní probuzení zabíjí touhy a já nemám tolik síly doufat tak dlouho tak dlouho"
  At least I heard so. Starting with 5:39 do not tell. Sorry for my english.

 15. The Following User Says Thank You to Slam For This Useful Post:
  mirth (02-02-2015)

Similar Threads

 1. Catalan to English
  By maria_gr in forum Lyrics translation - other languages
  Replies: 2
  Last Post: 04-06-2008, 01:57 PM

Posting Permissions