Przyjdzie Czas Lyrics

Nie macie za grosz wyobra'ni.
Intelekt - no, szkoda mi s³ów.
Lecz mówiê dzI' do was wyra'nie.
Niech lepiej mnie s³ucha, kto zdrów.

Wysilcie choæ trochê mózgowia.
Za wiele wymagam, czy nie?
O królach i tronach tu mowa,
A dotyczy to tak was, jak i mnie.

Bowiem czeka was szansa ¿yciowa.
Przyjdzie czas na odmianê - kto wie?
Epoka przepychu
Siê skrada po cichu.
A co bêdzie z nami?
S³uchajcie uszami.

Zachêcam do zgody,
A bêd¹ nagrody,
Kiedy spe³ni siê to,
O czym snie.
Kocie prawo odejdzie nie raz.
Przyjdzie czas.

Hehe, przyjdzie czas. Niech przyjdzie, Ale na co?
Na rych³¹ ?mieræ króla!
A co, jest chory?
Nie, my go wykoñczymy; I Simbê te¿.
Dobra my'l, po co nam król?
Bezkrólewie, lala lala lala...
Durnie! Bêdzie inny król!
Powiedzia³e?, ¿e...
Ja bêdê królem!
S³uchajcie mnie,
A ju¿ nigdy wiêcej
nie dotknie was g³ód.
Hura! Niech ¿yje król!
Niech ¿yje król!

Ju¿ nie bêdziemy laæ wody.
Padaæ inni mu bêd¹ do stóp.

No cóz, quid pro quo, do roboty
Zagoniê was wnet - jakem król.
Nie plotê wam ¿adnych andronów,
Zaszczyty czekaj¹ u drzwi.
Nale¿¹ siê mnie - no bo komu?
Lecz przy mnie zyskacie i wy!

Bowiem czeka was zamach sezonu.
Przyjdzie czas Ju¿ niebawem, Tu¿, tu¿.
Po'piechu nie lubiê
Ostro¿nej rachubie
Tysi¹com wyrzeczeñ
Zawdziêczam to, ¿e cze?æ
Nale¿n¹ monarsze oddadz¹ mi starsze
I m³odsze zwierzêta Co tchu.

Oto plan mój i k³ów moich blask.
Przyjdzie czas!

Hinzugefügt von Guest