A Halim lyrics

A Halim lyrics: 'Teman Baru', 'Kisah Dan Tauladan', 'Doa Dan Harapan'