Sarah Makem lyrics

Sarah Makem lyrics: 'It was in the Month of January'